Ελληνική Εταιρεία

Ιστορίας του Δικαίου

 Επικοινωνία@

 

             English

 

Εκδοτικοί Οίκοι

Εκδόσεις Α. Σάκκουλα:                     

 http://www.ant-sakkoulas.gr/

 

Beck Verlag

http://rsw.beck.de/rsw/default.asp

 

Editions Les Belles Lettres

http://www.lesbelleslettres.com/

 

Editions De Boccard

http://www.deboccard.fr/

 

Bohlau Verlag

http://www.boehlau.at/

 

E. J. Brill Academic Publishers

http://www.brill.nl

 

Cambridge University Press

http://www.cambridge.org/uk/default.asp

 

L’Erma di Bretschneider

http://www.lerma.it/

 

de Gruyter Verlag

http://www.degruyter.de/

 

Hakkert

http://www.tte.nl/hakkert/

 

Harvard University Press 

http://www.hup.harvard.edu/

 

G. Olms Verlag

http://www.olms.de/

 

Oxford University Press                        

http://www.oup.co.uk/

 

Princeton University Press                   

http://press.princeton.edu/

 

Steiner Verlag

http://www.dav-buchhandlung.de/?portal=V5

 

Teubner Verlag

http://www.teubner.de/index.php?sid=2147430937472d9a171857f654408164

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις στο Διαδίκτυο

 

Sehepunkte. Rezensionsjournal fuer die Geschichtswissenschaften

http://www.sehepunkte.de/

 

The Bryn Mawr Classical Review 

http://bmcr.brynmawr.edu/ 

 

The Medieval Review

 http://quod.lib.umich.edu/t/tmr/

 

 

Βιβλία

 

 

Γενική ιστορία δικαίου

 

Coss, P. (ed) (2000) The Moral World of the Law, New York: CUP, Pp. iv, 270, ISBN 0-512-64059-8.

http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=tmr;cc=tmr;q1=law;rgn=main;view=text;idno=baj9928.0206.017

 

Angeli Bertinelli, M. G. & L. Piccirilli, (eds) (2001) Linguaggio e terminologia diplomatica dall'antico oriente all'impero bizantino. Atti del Convegno Nazionale, Genova 19 Novembre 1998.

Roma: Bretschneider, (Serta Antiqua et Mediaevalia 4).  Pp. 170. ISBN 88-7689-163-3.     http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2003/2003-06-05.html

 

Satlow, M. L. (2001) Jewish Marriage in Antiquity. Princeton: Princeton University Press, Pp. xxvi, 431. ISBN 0-691-00255-X.         

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-07-37.html

 

Knippschild, S. (2002) "Drum bietet zum Bunde die Hände": Rechtssymbolische Akte in zwischenstaatlichen Beziehungen im orientalischen und griechisch-römischen Altertum, Stuttgart:

Steiner, (Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge, 5).  Pp. 223; figs. 23. ISBN 978-3-515-08079-1.  http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2003/2003-06-20.html

 

Krause, J.–U. (2004) Kriminalgeschichte der Antike. München: C.H. Beck, Pp. 228. ISBN 978-3-406-52240-8.          

 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-04-57.html    http://www.sehepunkte.de/2005/06/druckfassung/7427.html

 

Lesaffer, R. (2005) Peace Treaties and International Law in European History. From the Late Middle Ages to World War One. Cambridge: CUP, Pp. 481. ISBN 978-0-521-82724-8.

  http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-09-52.html

 

Rollinger, Robert & Heinz Barta (eds) (2007) Rechtsgeschichte und Interkulturalität. Zum Verhältnis des östlichen Mittelmeerraums und "Europas" im Altertum. Wiesbaden: Harrassowitz,

 (Philippika. Marburger altertumskundliche Abhandlungen 19), Pp. 240. ISBN 978-3-447-05630-4    http://www.sehepunkte.de/2008/10/druckfassung/14441.html

 
Ando, Clifford &  Jörg Rüpke (eds) (2015) Public and Private in Ancient Mediterranean Law and Religion, Berlin: De Gruyter. (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 65).

Pp. viii, 255.  ISBN 978-3-110-37102-4                            http://www.bmcreview.org/2015/12/20151212.html

 

Kehoe, Dennis P. &  Thomas A. J. McGinn (eds) (2017) Ancient Law, Ancient Society, Ann Arbor: University of Michigan Press. Pp. X + 216. ISBN 978-0-472-13043-6

http://www.bmcreview.org/2019/09/20190908.html     http://www.sehepunkte.de/2018/06/30968.html

 

 

Ιστορία αρχαίων ελληνικών δικαίων

 

MacDowell, D. M. (1990) Demosthenes: Against Meidias (Oration 21). Oxford: OUP. ISBN 0-19-814763-5.    http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1991/02.05.12.html

 

Manville, Ph. B. (1990), The Origins of Citizenship in Ancient Athens. Princeton: Princeton University Press. Pp. xiv + 265. ISBN 0-691-09442-X.

 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1991/02.01.12.html

 

Cohen, D. (1991) Law, Sexuality and Society: The Enforcement of Morals in Classical Athens. Cambridge: CUP. Pp. xii + 259. ISBN 0-521-37447-2.

 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1992/03.03.04.html

 

Cole, Th. (1991), The Origins of Rhetoric in Ancient Greece. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Pp. xvi + 192. ISBN 0-8018-4055-4.

 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1991/02.02.05.html

 

Cohen, E. E. (1992) Athenian Economy and Society: A Banking Perspective. Princeton: Princeton University Press, Pp. xviii + 288. ISBN 0-691-03609-8.

 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1994/94.03.24.html

 

Millett, P. (1992) Lending and Borrowing in Ancient Athens. Cambridge: CUP. Pp. xiii + 368. ISBN 0-521-37333-6. http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1992/03.04.10.html

 

Worthington, I. (1992) A Historical Commentary on Dinarchus: Rhetoric and Conspiracy in Late Fourth Century Athens. Ann Arbor: University of Michigan Press, Pp. xvi + 394.

 ISBN 0-472-06487-8.   http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1994/94.04.12.html

 

Lambert, S. D. (1993) The Phratries of Attica. Ann Arbor: The University of Michigan Press, Pp. xi + 424. ISBN 0-472-10388-1.  

         http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1995/95.04.13.html

 

McGlew, J. F. (1993) Tyranny and Political Culture in Ancient Greece. Ithaca: Cornell University Press, Pp. ix + 234. ISBN 0-8014-2787-8.

 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1994/94.10.21.html

 

Strauss, B. S. (1993) Fathers and Sons in Athens. Princeton: Princeton University Press, Pp. 283. ISBN 0-691-03384-6.    http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1994/94.06.05.html

 

Todd, S. C. (1993) The Shape of Athenian Law. Oxford: OUP, Pp. iii + 433. ISBN 0-19-814894-1.    http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1994/94.06.06.html

 

Walbank, F. W. (1993) The Hellenistic World. Cambridge, MA: Harvard University Press, Revised edition. Pp. 288. ISBN 0-674-38726-0 (pb).

 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1994/94.04.11.html

 

Boegehold, A. L. & Adele Scafuro (eds) (1994) Athenian Identity and Civic Ideology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, Pp. 239. ISBN 0-8018-4578-5.

 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1994/94.09.06b.html

 

Sealey, R. (1994) The Justice of the Greeks. Ann Arbor: University of Michigan Press, Pp. 159. ISBN 0-472-10524-8.  http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1995/95.09.23.html

 

Boegehold, A. L. (1995) The Lawcourts at Athens: Sites, Buildings, Equipment, Procedure, and Testimonia. Princeton: The American School of Classical Studies at Athens, (The

Athenian Agora 28). Pp. xxviii, 256, 10 figs., 23 pls. ISBN 0-87661-228-1.           http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1997/97.03.23.html

 

de Bruyn, O. (1995) La compétence de l'Aréopage en matière de procès publics. Stuttgart: Steiner, (Historia Einzelschriften 90). Pp. 226. ISBN 3-515-06654-3.

            http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1997/97.10.15.html

 

Cohen, D. (1995) Law, Violence and Community in Classical Athens. Cambridge: CUP, Pp. iii, 214 ISBN 0-521-38837-6 (pb).   http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1996/96.06.12.html

 

Hansen, M. H. (1995) The Trial of Sokrates: from the Athenian Point of View. Copenhagen: Royal Danish Academy of Sciences and Letters, (Historisk.-filosofiske Meddelelser 71),

ISBN 87-7304-266-8.              http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1997/97.02.29.html

 

Ager, Sheila L. (1996) Interstate Arbitration in the Greek World, 337-90 B.C. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, (Hellenistic Culture and Society 18). Pp. 579.

ISBN 0-520-08162-5.           http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1997/97.10.06.html

 

Chaniotis, A. (1996) Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit.  Stuttgart: Steiner, (Heidelberger althistorische Beiträge und epigraphische Studien 24).

Pp. xiv, 523, 7 figs. ISBN 3-515-06827-9.   http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1998/1998-12-16.html

 

Foxhall, Lin & A.D.E. Lewis (eds) (1996), Greek Law in its Political Setting: Justifications not Justice. Oxford: OUP, Pp. 172. ISBN 0-19-814085-1.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1996/96.09.22.html

 

Thommen, L. (1996) Lakedaimonion Politeia. Die Entstehung der spartanischen Verfassung. Stuttgart: Steiner, (Historia Einzelschriften 103). Pp. 170. ISBN 3-515-06918-6. 

           http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1998/98.2.12.html

 

Tulin, A. (1996) Dike Phonou: The Right of Prosecution and Attic Homicide Procedure. Stuttgart: Teubner, (Beiträge zur Altertumskunde 76). Pp. x + 135. ISBN 3-519-07625-X.

         http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1997/97.04.17.html

 

Beck, H. (1997) Polis und Koinon. Untersuchungen zur Geschichte und Struktur der griechischen Bundesstaaten im 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart: Steiner, (Historia Einzelschriften 114).

Pp. 316. ISBN 3-515-07117-2.                  http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1998/98.1.19.html

 

Carey, Chr. (1997) Trials from Classical Athens. London & New York: Routledge, Pp. viii, 247. ISBN 0-415-107-60-X (pb). 

                   http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1998/98.6.02.html

 

Eder, W. & K.-J. Hölkeskamp (eds) (1997) Volk und Verfassung im vorhellenistischen Griechenland (Beiträge auf dem Symposium zu Ehren von Karl-Wilhelm Welwei in Bochum, 1.-2.

März 1996), Stuttgart: Steiner. Pp. xx, 245. ISBN 3-515-07088-5.            http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-04-03.html

 

Hoffmann, K. F. (1997) Das Recht im Denken der Sophistik. Stuttgart & Leipzig: Teubner, (Beiträge zur Altertumskunde 104). Pp. 469. ISBN 3-519-07653-5.

    http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1998/98.4.07.html

 

Pomeroy, Sara B. (1997) Families in Classical and Hellenistic Greece: Representations and Realities. New York: OUP, Pp. 261. ISBN 0-19-814392-3.

         http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1998/98.3.18.html

 

Scafuro, Adele C. (1997) The Forensic Stage: Settling Disputes in Graeco-Roman New Comedy. Cambridge: CUP, Pp. xxi, 512. ISBN 0-521-44383-0.

 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1998/1998-07-23.html

 

Woodhead, A. G. (1997) The Athenian Agora, vol. xvi, Inscriptions: The Decrees. Princeton: American School of Classical Studies at Athens, Pp. xvii + 527; 1 plan; 32 plates.

ISBN 0-87661-216-8.  http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1998/98.5.04.html

 

Braun, Max. (1998) Die Eumeniden des Aischylos und der Areopag. Tübingen: Gunter Narr, (Classica Monacensia 19). Pp. 261. ISBN 3-8233-4878-7.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2000/2000-01-01.html

 

Carawan, E. (1998) Rhetoric and the Law of Draco. Oxford:OUP, Pp. xx, 408. ISBN 0-19-815086-5.               http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2000/2000-05-02.html

 

Christ, M. R. (1998) The Litigious Athenian. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, Pp. 317. ISBN 978-0-901-85863-1.   

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2000/2000-01-10.html

 

Gagarin, M. & D. M. MacDowell, (1998) Antiphon and Andocides. Austin: University of Texas Press, Pp. xxvii, 174. ISBN 0-292-72808-5 (hb). ISBN 0-292-72809-3 (pb).

               http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1999/1999-10-01.html

 

Stroud, R. S. (1998) The Athenian Tax Law of 374/3 B.C.  Princeton, NJ: American School of Classical Studies at Athens, (Hesperia Suppl. 29). Pp. xvi, 140. ISBN 0-87661-529-9.

             http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1999/1999-03-13.html

 

Bertrand, J.-M. (1999) De l' écriture à l' oralité. Lectures des Lois de Platon. Paris: Publications de la Sorbonne, Pp. 470. ISBN 2-85944-372-X. 

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2001/2001-03-26.html

 

Biscardi, A. (1999) Scritti di diritto greco. A cura di Eva Cantarella e Alberto Maffi. Milano: Giuffrè. (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di

 Diritto Romano 34). Pp. 298. ISBN 88-14-07716-9.        http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2004/2004-08-03.html

 

Hölkeskamp, K.-J. (1999) Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland. Stuttgart: Steiner, (Historia Einzelschriften, 131). Pp. 343. ISBN 978-3-515-06928-3.

    http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2003/2003-04-16.html

 

Johnstone, St. (1999) Disputes and Democracy: The Consequences of Litigation in Ancient Athens. Austin: University of Texas Press, Pp. 207. ISBN 978-0-292-74053-0.

              http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2000/2000-01-05.html

 

Jones, N. F. (1999) The Associations of Classical Athens: The Response to Democracy. Oxford: OUP, Pp. 345. ISBN 978-0-195-12175-9.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2000/2000-04-18.html

 

Leppin, H. (1999) Thukydides und die Verfassung der Polis: Ein Beitrag zur politischen Ideengeschichte des 5 Jahrhunderts v. Chr. Berlin: Akademie Verlag, Pp. 252.

ISBN 978-3-050-03458-0.           http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2001/2001-09-41.html

 

Paulsen, Th. (1999) Die Parapresbeia-Reden des Demosthenes und des Aischines. Kommentar und Interpretation zu Demosthenes, or. XIX, und Aischines, or. II. Trier: Wissenschaftlicher

 Verlag Trier, Pp. 566. ISBN 978-3-884-76345-8.    

 

Cohen, E. E. (2000) The Athenian Nation. Princeton: Princeton University Press, Pp. xv, 250. ISBN 0-691-04842-8.   http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2001/2001-05-19.html

 

Frisone, Flavia (2000) Leggi e Regolamenti Funerari nel Mondo Greco: I. Le Fonti Epigraphiche. Lecce: Università di Lecce, Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e Medioevale,

 Pp. 193. ISBN 88-8086463-7.                  http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2004/2004-02-10.html

 

Hodkinson, St. (2000) Property and Wealth in Classical Sparta. London: Duckworth & Classical Press of Wales, Pp. xiii, 498. ISBN 0-7156-3040-7.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2001/2001-07-26.html

 

MacDowell, D. M. (2000) Demosthenes: On the False Embassy (Oration 19). Edited with Introduction, Translation, and Commentary. Oxford: OUP, Pp. 368. ISBN 0-19-815303-1.

                          http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-05-13.html

 

Ostwald, M. (2000) Oligarchia. The Development of a Constitutional Form in Ancient Greece. Stuttgart: Steiner, Pp. 96. ISBN 3-515-07680-8.

          http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-06-32.html     http://www.sehepunkte.de/2004/11/druckfassung/3118.html

 

Rubinstein, Lene (2000) Litigation and Cooperation: Supporting Speakers in the Courts of Classical Athens. Stuttgart: Steiner, (Historia Einzelschriften 147). Pp. 296. ISBN 3-515-07757-X.

  http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-04-01.html     http://www.sehepunkte.de/2003/09/druckfassung/3116.html

 

Scholten, J. B. (2000) The Politics of Plunder: The Aitolians and Their Koinon in the Early Hellenistic Era, 279-217 BC. Berkeley: University of California Press, Pp. 339. ISBN 0-520-20187-6.

  http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2000/2000-10-25.html

 

Todd, S. C. (trans.) (2000), Lysias. The Oratory of Classical Greece, volume 2. Austin: University of Texas Press, Pp. xxx + 402. ISBN 0-292-78165-2. (hb). ISBN 0-292-78166-0 (pb). 

  http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2001/2001-03-14.html

 

Balot, R. K. (2001) Greed and Injustice in Classical Athens. Princeton: Princeton University Press, Pp. xi, 291. ISBN 0-691-04855-X. 

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2003/2003-01-07.html

 

Brock, R. & St. Hodkinson (eds) (2001) Alternatives to Athens. Varieties of Political Organization and Community in Ancient Greece. Oxford: OUP, Pp. xvi, 393. ISBN 0-19-815220-5. 

                            http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-08-23.html

 

Fisher, N. (2001) Aeschines, Against Timarchos. Oxford: OUP, Pp. xv, 397. ISBN 0-19-924156-2 (pb).            http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-03-06.html

 

Hunter, V. & J. Edmondson (eds) (2001) Law and Social Status in Classical Athens. Oxford: OUP, Pp. 206 + xiii. ISBN 0-19-924011-6.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2001/2001-10-03.html

 

Le Guen, Brigitte (2001) Les Associations de Technites dionysiaques à l'époque hellénistique. Vol. 1, Corpus documentaire; vol. 2, Synthèse, Nancy: Association pour la Diffusion de la

Recherche sur l'Antiquité, (Études d'Archéologie Classique XI-XII). Pp. 355. ISBN 2-913667-03-1, 2-913667-04-X. 

             http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-07-16.html

 

Murphy, P. (2001) Civic Justice from Greek Antiquity to the Modern World. New York: Humanity Books, Pp. 350. ISBN 1-57392-951-4.  

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-07-03.html

 

Taddei, A. (2001) Louis Gernet e le techniche del diritto Ateniese. Con il testo delle Études sur la technique du droit athénien à l'époque classique. Pisa: Giardini, Pp. 194.

ISBN 88-427-0321-4.           http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2003/2003-05-12.html

 

Whitehead, D. (2001), Hypereides The Forensic Speeches: Introduction, Translation and Commentary. Oxford: OUP, Pp. xii, 523. ISBN 0-19-815218-3.

           http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-03-10.html

 

Worthington, I., C. Cooper & E. M. Harris (2001) Dinarchus, Hyperides and Lycurgus. Austin: University of Texas Press, Pp. 226. ISBN 0-292-79143-7 (pb).

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-05-24.html

 

Yunis, H. (ed.) (2001) Demosthenes, On The Crown. Cambridge Greek and Latin Classics. Cambridge: CUP, Pp. xiii & 314. ISBN 0-521-62092-9. ISBN 0-521-62930-6.

   http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2001/2001-09-19.html

 

Cohen, D. (ed) (2002) Demokratie, Recht und soziale Kontrolle im klassischen Athen, München: Oldenburg. (Schriften des Historischen Kollegs 49) Pp. VI + 206.

ISBN 978-3-486-56662-8.          http://www.sehepunkte.de/2003/12/3112.html  

 

Gagarin, M. (2002) Antiphon the Athenian: Oratory, Law, and Justice in the Age of the Sophists. Austin: University of Texas Press, Pp. xiv + 222. ISBN 0-292-72841-7. 

             http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-09-38.html

 

Kapparis, K. (2002) Abortion in the Ancient World. London: Duckworth, Pp. viii + 264. ISBN 0-7156-3080-6.        http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-11-24.html

 

Omitowoju, Rosalind (2002) Rape and the Politics of Consent in Classical Athens. Cambridge: CUP, Pp. ix + 249. ISBN 0-521-80074-9.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2003/2003-03-31.html

 

Pomeroy, Sara B. (2002) Spartan Women. Oxford: OUP, Pp. xvii, 198. ISBN 0-19-513067-7 (pb).         http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2003/2003-07-30.html

 

Siewert, P. (ed.) (2002) Ostrakismos-Testimonien I: Die Zeugnisse antiker Autoren der Inschriften und Ostraka über das athenische Scherbengericht aus vorhellenistischer Zeit

(487-322 v. Chr.). Stuttgart: Steiner (Historia Einzelschriften 155). Pp. 555. ISBN 3-515-07947-5.     http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2006/2006-07-58.html

 

Almeida, J. A. (2003) Justice as an Aspect of the Polis Idea in Solon's Political Poems. A Reading of the Fragments in Light of the Researches of New Classical Archaeology. Leiden: Brill,

(Mnemosyne Suppl. 243). Pp. xviii, 284. ISBN 90-04-13002-0.        http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2004/2004-02-51.html

 

Aneziri, Sofia (2003) Die Vereine der Dionysischen Techniten im Kontext der hellenistischen Gesellschaft. Stuttgart: Steiner (Historia Einzelschriften 163). Pp. 542. ISBN 3-515-08126-7.

  http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2004/2004-02-40.html

 

Bates, Jr., Clifford Angel (2003) Aristotle's "Best Regime". Kingship, Democracy, and the Rule of Law. Baton Rouge: The Louisiana State University Press, Pp. 234. ISBN 0-8071-2830-9. 

      http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2003/2003-07-03.html

 

Bencivenni, Alice (2003) Progetti di riforme costituzionali nelle epigrafi greche dei secoli IV-II a.C. Bologna: Lo Scarabeo, Pp. 430. ISBN 88-8478-053-5.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2006/2006-01-35.html    http://www.sehepunkte.de/2005/05/druckfassung/6695.html

 

Dössel, Astrid (2003) Die Beilegung innerstaatlicher Konflikte in den griechischen Poleis vom 5. - 3. Jahrhundert v. Chr., Frankfurt a.M.: Peter Lang. (Europäische Hochschulschriften.

Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 954) Pp. 311. ISBN 978-3-631-50759-9.     http://www.sehepunkte.de/2006/10/6299.html  

 

Hamel, Deborah (2003) Trying Neaira. The True Story of a Courtesan's Scandalous Life in Ancient Greece. New Haven: Yale University Press, Pp. xxiii, 200. ISBN 0-300-09431-0.   

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2003/2003-07-42.html

 

Thommen, Lukas (2003) Sparta. Verfassungs- und Sozialgeschichte einer griechischen Polis. Stuttgart: J.B. Metzler, Pp. IX + 244. ISBN 978-3-476-01964-6

 http://www.sehepunkte.de/2004/10/druckfassung/5393.html

 

Yiftach-Firanko, U. (2003) Marriage and Marital Arrangements. A History of the Greek Marriage Document in Egypt. 4th century BCE - 4th century CE.  München: C.H. Beck,

(Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte 93). Pp. 388; pls. 4. ISBN 3-406-51167-8.   http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2004/2004-10-19.html

 

Bearzot, Cinzia & Franca Landucci (eds) (2004) Contro le 'leggi immutabili'. Gli Spartani fra tradizione e innovazione. Milano: Vita e Pensiero, Pp. VIII + 207. ISBN
978-8-834-31985-7
     http://www.sehepunkte.de/2007/10/druckfassung/8630.html

 

Culasso Gastaldi, Enrica (2004) Le prossenie ateniesi del IV secolo a.C.: gli onorati asiatici. Alessandria: Edizioni dell'Orso. (Fonti e studi di storia antica; 10). Pp. 358.  

ISBN 9788876946769.                         http://bmcr.brynmawr.edu/2009/2009-08-51.html

 

Fröhlich, P. (2004) Les Cités grecques et le contrôle des magistrats (IVe-Ier siècle avant J.-C.). Geneva and Paris: Droz, (Hautes Études du monde gréco-romain, 33).

Pp. xii, 634. ISBN 2-600-00956-6. (pb).           http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-07-18.html

 

Harris, E. M. & Lene Rubinstein, (eds) (2004) The Law and the Courts in Ancient Greece. London: Duckworth, Pp. 240. ISBN 0-7156-3117-9.                 

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-04-44.html

 

Krauter, St. (2004) Bürgerrecht und Kultteilnahme. Politische und kultische Rechte und Pflichten in griechischen Poleis, Rom und antikem Judentum. Berlin: de Gruyter (Beihefte zur
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 127) Pp. XIII + 505. ISBN 978-3-110-18174-6

   http://www.sehepunkte.de/2007/09/druckfassung/12038.html

 

Luther, Andreas (2004) Könige und Ephoren. Untersuchungen zur spartanischen Verfassungsgeschichte. Berlin: Verlag Antike, Pp. 159. ISBN 978-3-938032-01-5

http://www.sehepunkte.de/2005/09/druckfassung/7037.html

 

Dmitriev, Sv. (2005) City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor. Oxford: OUP, Pp. xiii, 428. ISBN 0-19-517042-3.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007/2007-07-63.html      http://www.sehepunkte.de/2007/12/druckfassung/8921.html

 

Fröhlich, P. & Christel Müller (eds) (2005) Citoyenneté et participation à la basse époque hellénistique. Genève: Droz, (Hautes Etudes du monde gréco-romain, 35). Pp. 320.

ISBN 2-600-01052-1.            http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2006/2006-10-06.html

 

Lupu, E. (2005) Greek Sacred Law. A Collection of New Documents (NGSL). Leiden: Brill, (Religions in the Graeco-Roman World 152).  Pp. xx, 499; pls. 34.

ISBN 90-04-13959-1.                     http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-04-07.html

 

Meier Tetlow, E. (2005) Women, Crime, and Punishment in Ancient Law and Society. Vol. 2. Ancient Greece. New York & London: Continuum, Pp. xiv, 353: ills. 36, maps 2.

ISBN 0-8264-1629-2.                               http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2006/2006-01-20.html

 

Ober, Josiah (2005) Athenian Legacies. Essays on the Politics of Going on Together, Princeton: Princeton University Press. Pp. xiii + 273. ISBN 978-0-691-12095-9.

 http://www.sehepunkte.de/2006/06/9683.html  

 

Zelnick-Abramovitz, Rachel (2005) Not Wholly Free: The Concept of Manumission and the Status of Manumitted Slaves in the Ancient Greek World.  Leiden: Brill, (Mnemosyne

Supplement 266). Pp. viii, 392. ISBN 90-04-14585-0.         

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-11-21.html   http://www.sehepunkte.de/2007/02/druckfassung/10343.html

 

Blok, Josine H. & A. P. M. H. Lardinois, (eds) (2006) Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches. Brill: Leiden, (Mnemosyne. Suppl. 272) Pp. 476. ISBN 90-04-14954-0.

 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007/2007-04-26.html  http://www.sehepunkte.de/2008/07/11365.html 

  

Christ, Matthew R. (2006) The Bad Citizen in Classical Athens, Cambridge: CUP. Pp. xi + 250. ISBN 978-0-521-86432-9.

http://www.sehepunkte.de/2008/07/12760.html  

 

Farenga, V. (2006) Citizen and Self in Ancient Greece: Individuals Performing Justice and the Law, Cambridge: CUP, Pp. ix, 592. ISBN 0-521-84559-9.   

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007/2007-01-28.html

 

Gagarin, M. & D. Cohen, (eds) (2006) The Cambridge Companion to Ancient Greek Law. Cambridge: CUP, Pp. v, 480. ISBN 0-521-52159-9. (pb).              

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007/2007-01-09.html

 

Harris, E. M. (2006) Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. Essays on Law, Society, and Politics. Cambridge: CUP  Pp. xxxii + 486. ISBN 978-0-521-85279-1

http://www.sehepunkte.de/2006/09/druckfassung/11205.html

 

Lewis, Sian (ed) (2006) Ancient Tyranny, Edinburgh: Edinburgh University Press. Pp. xiii + 282. ISBN 978-0-748-62125-5.

http://www.sehepunkte.de/2007/10/12732.html  

 

Ramelli, Il. (2006) Il basileus come nomos empsychos tra diritto naturale e diritto divino. Spunti platonici del concetto e sviluppi di età imperiale e tardo-antica. Naples:

Bibliopolis, Pp. 131. ISBN 978-88-7088-528-6.                      http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007/2007-06-21.html

 

Stavrianopoulou, Eftychia(2006) "Gruppenbild mit Dame". Untersuchungen zur rechtlichen und sozialen Stellung der Frau auf den Kykladen im Hellenismus und in der
römischen Kaiserzeit.
Stuttgart: Franz Steiner Verlag (Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien 42), Pp. 375. ISBN  978-3-515-08404-8
  

 http://www.sehepunkte.de/2006/09/druckfassung/11022.html


Tsigarida, Isabella (2006) Solon - Begründer der Demokratie? Eine Untersuchung der sogenannten Mischverfassung Solons von Athen und deren "demokratischer"
Bestandteile
. Frankfurt a.M.: Peter Lang, Pp. 169. (Europäische Hochschulschriften. Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 1031), ISBN 978-3-03911-140-4

          http://www.sehepunkte.de/2007/09/druckfassung/12471.html

 

Brisson, L. & J.-Fr. Pradeau (2007) Les Lois de Platon. Paris: Presses Universitaires de France, Pp. vii, 186. ISBN 978-2-13-056475-1.     

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2008/2008-02-36.html

 

Burckhardt, Leonhard, Seybold, Klaus & Jürgen von Ungern-Sternberg (eds) (2007) Gesetzgebung in antiken Gesellschaften. Israel, Griechenland, Rom, Berlin: de Gruyter. (Beiträge zur Altertumskunde 247) Pp. XIII + 246. ISBN 978-3-110-19482-1.      http://www.sehepunkte.de/2009/09/14267.html  

 

Garnsey, P. (2007) Thinking about Property: From Antiquity to the Age of Revolution. Cambridge: CUP. Pp. 267. ISBN 978-0-521-70023-8.              

http://bmcr.brynmawr.edu/2008/2008-08-50.html

 

Giovannini, Adalberto (2007) Les relations entre États dans la Grèce antique du temps d'Homère à l'intervention romaine (ca. 700-200 av. J.-C.) Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

(Historia. Einzelschriften 193) Pp. 445. ISBN 978-3-515-08953-1.    

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2008/2008-10-20.html  http://www.sehepunkte.de/2007/12/13537.html  

 

Gray, V. J. (2007) Xenophon On Government.  Cambridge: CUP.  Pp. 231.  ISBN 978-0-521-58154-7 (hb).  ISBN 978-0-521-58859-1 (pb).      

http://bmcr.brynmawr.edu/2008/2008-03-11.html

 

Lewis, J. D. (2007) Early Greek Lawgivers. London: Bristol Classical Press, Pp. 100. ISBN 978-1-853-99697-9.        http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2008/2008-02-35.html

 

Liddel, P. (2007) Civic Obligation and Individual Liberty in Ancient Athens. Oxford: OUP, Pp. x, 443.  ISBN 978-0-19-922658-0.        

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2008/2008-03-44.html

 

Low, Polly (2007) Interstate Relations in Classical Greece. Morality and Power, Cambridge: CUP, Pp. x, 313.  ISBN 978-0-521-87206-5. 

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2008/2008-03-47.html          http://www.sehepunkte.de/2009/02/12775.html

 

Niku, Μ. (2007) The Official Status of the Foreign Residents in Athens, 322-120 B.C., Helsinki: Finnish Institute at Athens. (Papers and Monographs of the Finnish Institute at

Athens 12) Pp. 181, ISBN 978-951-98806-79.             http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007/2007-12-26.html

 

Sommerstein, A. H. & J. Fletcher (eds) (2007), Horkos. The Oath in Greek Society.  Exeter:  Bristol Phoenix Press, Pp. 304, ISBN 978-1-904675-67-9.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2008/2008-08-55.html

 

Bers, V. (2008) Genos Dikanikon: Amateur and Professional Speech in the Courtrooms of Classical Athens. Washington, D.C.: Center for Hellenic Studies (Hellenic Studies 33),

  Pp. ix, 159.  ISBN 9780674032033.                         http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-02-50.html

 

Gagarin, M. (2008) Writing Greek Law. Cambridge: CUP, Pp. xi, 282. ISBN 978052188661.       http://bmcr.brynmawr.edu/2009/2009-06-49.html

http://www.sehepunkte.de/2009/03/druckfassung/14903.html

 

Gonzales, A. (ed) (2008) La fin du statut servile? (affranchissement, libération, abolition) (2 vols).  Franche-Comté: Presses universitaires de Franche-Comté. Pp. x, 563.

ISBN 9782848672250.             http://bmcr.brynmawr.edu/2008/2008-12-08.html

 

Grieb, V. (2008) Hellenistische Demokratie: politische Organisation und Struktur in freien griechischen Poleis nach Alexander dem Grossen. Stuttgart: Steiner. (Historia

Einzelschriften 199). Pp. 407. ISBN 9783515090636.            http://bmcr.brynmawr.edu/2008/2008-12-27.html

 

Marr, J. L. P. J. Rhodes (trans) (2008) The 'Old Oligarch': The Constitution of the Athenians Attributed to Xenophon. Oxford: Aris & Phillips. Pp. 178. ISBN 9780856687815.

                                                    http://bmcr.brynmawr.edu/2009/2009-04-05.html

 

Papakonstantinou, Z. (2008) Lawmaking and Adjudication in Archaic Greece. London: Duckworth. Pp. xiv, 233. ISBN 9780715637296.   

http://bmcr.brynmawr.edu/2009/2009-08-28.html

 

Phillips, D. D. (2008) Avengers of Blood: Homicide in Athenian Law and Custom from Draco to Demosthenes. Stuttgart: Steiner (Historia Einzelschriften 202). Pp. 279.  

ISBN 9783515091237.           http://bmcr.brynmawr.edu/2009/2009-08-18.html    http://www.sehepunkte.de/2009/12/druckfassung/14500.html

 

Camia, Fr. (2009) Roma e le poleis. L'intervento di Roma nelle controversie territoriali tra le comunità greche di Grecia e d'Asia Minore nel secondo secolo a.C.: le t

estimonianze epigrafiche, Atene: Scuola Archeologica Italiana di Atene. (Tripodes 10), Pp. 263. ISBN 9789609839730.   http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-03-28.html

 

Meyer, Elizabeth A. (2009) Metics and the Athenian Phialai-Inscriptions: A Study in Athenian Epigraphy and Law, Wiesbaden: Steiner (Historia Einzelschriften 208). Pp. 167.  

ISBN 9783515093316.                          http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-02-48.html   http://www.sehepunkte.de/2010/09/druckfassung/17164.html

 

Banfi, A. (2010) Sovranità della legge: la legislazione di Demetrio del Falero ad Atene (317-307 a.C.), Milano: Giuffrè. (Università degli studi di Milano. Pubblicazioni del

Dipartimento di diritto privato e storia del diritto, Sezione di diritto romano e diritti dell'antichità 45) Pp. viii, 254. ISBN 9788814153624.

                                                        http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-06-19.html

   

Barta, Η. (2010) "Graeca non leguntur?": zu den Ursprungen des europäischen Rechts im antiken Griechenland. Ein Beitrag zur Wissenschafts- und Kulturgeschichte des Rechts

Bd. 1, Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. xvii, 683. ISBN 9783447061216.                    

http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-12-61.html       http://www.sehepunkte.de/2012/12/druckfassung/18091.html

 

Cudjoe, R. V. (2010) The Social and Legal Position of Widows and Orphans in Classical Athens, Athens: Centre for Ancient Greek and Hellenistic Law, Panteion University of

Social and Political Sciences. Pp. xxi, 309. ISBN 9789609925006.                http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-02-22.html  

 

Magnetto, Anna, Erdas, Donatella & Cristina Carusi (eds) (2010) Nuove ricerche sulla legge granaria ateniese del 374/3 a.C., Pisa: Edizioni ETS. (Studi e testi di storia antica 20)

Pp. 304.  ISBN 9788846728265.                              http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-01-34.html

 

Ruschenbusch, Eb. (2010) Solon: Das Gesetzeswerk-Fragmente. Übersetzung und Kommentar. Stuttgart: Franz Steiner Verlag (Historia. Einzelschriften 215), Pp. 168.

ISBN 978-3-515-09709-3         http://www.sehepunkte.de/2012/09/druckfassung/19681.html

 

Wohl, Victoria (2010) Law’s Cosmos: Juridical Discourse in Athenian Forensic Oratory, Cambridge: CUP. Pp. xiv, 362. ISBN 9780521110747.            

                                                           http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-05-02.html

 

Gagarin, Μ. (ed.) (2011) Speeches from Athenian Law, Austin: University of Texas Press (The oratory of classical Greece 16). Pp. x, 396. ISBN 9780292726383.

    http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-02-05.html

 

Hawke, J. (2011) Writing Authority: Elite Competition and Written Law in Early Greece, DeKalb: Northern Illinois University Press. Pp. x, 285. ISBN 9780875804385.  

http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-01-23.html

 

Schulz, F. (2011) Die homerischen Räte und die spartanische Gerusie. Düsseldorf: Wellem Verlag (Syssitia. Studien zur Geschichte und Kultur Spartas und Sparta-Rezeption 1), Pp. X + 311. ISBN 978-3-941820-06-7    http://www.sehepunkte.de/2012/01/druckfassung/20762.html

 

Shear, Julia L. (2011) Polis and Revolution. Responding to Oligarchy in Classical Athens. Cambridge: CUP, Pp. XV + 368 S., 19 ph. ISBN 978-0-521-76044-7

http://www.sehepunkte.de/2012/10/druckfassung/20600.html

 

Sundahl, Μ., Mirhady, D. & I. Arnaoutoglou (2011) A New Working Bibliography of Ancient Greek Law (7th-4th centuries BC). Athens: Academy of Athens. (Yearbook of the

Research Centre for the History of Greek Law, volume 42. Supplement, 11) Pp. 657. ISBN 9789604041985.     http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-03-20.html

 

Wolpert, Α. & Κ. Kapparis (ed.) (2011), Legal Speeches of Democratic Athens: Sources for Athenian History, Indianapolis: Hackett. Pp. xxxi, 299. ISBN 9780872209275.     

                                                   http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-02-05.html

 

Barta, Η. (2012) Graeca non leguntur? Zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland. Archaische Grundlagen, Wiesbaden: Harrassowitz. Band II/1: Teil 1,

Pp. xviii, 766. ISBN 9783447062787. Band II/2: Teil 2. Pp. xvi, 522. ISBN 9783447065870.                  http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-02-21.html

 

Eck, Β. (2012) La mort rouge: homicide, guerre et souillure en Grèce ancienne, Paris: Les Belles Lettres. (Collection d'Études anciennes. Série greque, 145​) Pp. 447. ISBN

9782251326825.               http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-02-06.html  

 

Gawlinski, Laura (2012) The Sacred Law of Andania. A New Text with Commentary. Berlin: de Gruyter (Sozomena. Studies in the Recovery of Ancient Texts 1), Pp. XI + 285, with 23 ph.

ISBN 978-3-11-026757-0   http://www.sehepunkte.de/2012/09/druckfassung/21150.html

 

Giannakopoulos, Νikolaos (2012) Θεσμοί και λειτουργία των πόλεων της Εύβοιας κατά τους ελληνιστικούς και τους αυτοκρατορικούς χρόνους. Thessaloniki: University Studio Press.

(Πηγές και Μελέτες Ιστορίας Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου 7) Pp. 430. ISBN 9789601220772.            http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-05-25.html

 

Lambert, Stephen (2012) Inscribed Athenian Laws and Decrees 352/1-322/1 BC. Epigraphical Essays, Leiden: Brill. Pp. XII + 434. ISBN 978-9-004-20931-2.

 http://www.sehepunkte.de/2013/02/21803.html  

 

Legras, Bernard & Gerhard Thür (ed) (2012) Symposion 2011: etudes d'histoire du droit grec et hellenistique (Paris, 7-10 septembre 2011),  Wien: Verlag der Österreichischen Akademie

der Wissenschaften. (Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte 23) Pp. vii, 434. ISBN 9783700173700.               

http://bmcr.brynmawr.edu/2015/2015-01-37.html

 

Saba, Sara (2012) The Astynomoi Law of Pergamon. A New Commentary. Mainz: Verlag Antike, (Die hellenistische Polis als Lebensform 6), Pp. 150. ISBN
978-3-938032-53-4
    http://www.sehepunkte.de/2013/05/druckfassung/23151.html

 
Bauschatz, J. (2013) Law and Enforcement in Ptolemaic Egypt, Cambridge: CUP. Pp. xi, 415. ISBN 9781107037137.     http://bmcr.brynmawr.edu/2014/2014-11-02.html

 

Carawan, Edwin (2013) The Athenian Amnesty and Reconstructing the Law, Oxford: OUP. Pp. IX + 310. ISBN 978-0-199-67276-9. 

http://www.sehepunkte.de/2015/12/24453.html 

 

Kamen, Deborah (2013) Status in Classical Athens, Princeton: Princeton University Press. Pp. XV + 144. ISBN 978-0-691-13813-8. 

 http://www.sehepunkte.de/2013/12/23725.html  

 

Sommerstein, Αlan Η. & Α. J. Bayliss (eds) (2013) Oath and State in Ancient Greece. Berlin: De Gruyter. (Beiträge zur Altertumskunde 306) Pp. ix, 376. ISBN 9783110284386.  

http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-12-38.html    http://www.sehepunkte.de/2014/10/druckfassung/22851.html

 

Griffith-Williams, Brenda (2013) A Commentary on Selected Speeches of Isaios. Leiden: Brill. (Mnemosyne Suppl. 364) Pp. xx, 272.  ISBN 9789004258570.      

                    http://bmcr.brynmawr.edu/2014/2014-09-39.html

 

Scheibelreiter, Philip (2013) Untersuchungen zur vertragsrechtlichen Struktur des delisch-attischen Seebundes. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte 22), Pp. XII + 392. ISBN 978-3-7001-7436-3   http://www.sehepunkte.de/2014/05/druckfassung/24196.html

 

Teegarden, David A. (2013) Death to Tyrants! Ancient Greek Democracy and the Struggle against Tyranny, Princeton: Princeton University Press. Pp. xiv, 261.

ISBN 9780691156903.                      http://bmcr.brynmawr.edu/2014/2014-10-35.html    http://www.sehepunkte.de/2017/05/24266.html

  
Zelnick-Abramovitz, Rachel (2013) Taxing Freedom in Thessalian Manumission Inscriptions. Leiden: Brill, (Mnemosyne. Suppl. 361), Pp. XVI + 176. ISBN 978-90-04-25389-6

http://www.sehepunkte.de/2014/12/druckfassung/24490.html

 

Keenan, J. G., Manning, J. G. & U. Yiftach-Firanko (eds) (2014) Law and Legal Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest. A Selection of Papyrological Sources

in Translation, with Introductions and Commentary, Cambridge: CUP. Pp. xxx, 598.  ISBN 9780521874526.            http://bmcr.brynmawr.edu/2015/2015-02-07.html

 

 

Kennedy, Rebecca Futo (2014) Immigrant Women in Athens. Gender, Ethnicity, and Citizenship in the Classical City. London: Routledge (Routledge Studies in Ancient History 6), 
Pp. XIII + 177. ISBN 978-0-415-73786-9      http://www.sehepunkte.de/2015/09/druckfassung/25654.html 

 

Mélèze Modrzejewski, Joseph (2014) Loi et coutume dans l’Égypte grecque et romaine: les facteurs de formation du droit en Égypte d'Alexandre le Grand à la conquête arabe.

Warsaw: Journal of Juristic Papyrology. (Journal of Juristic Papyrology supplement 21) Pp. xiv, 382. ISBN 9788393842506.  

http://bmcr.brynmawr.edu/2015/2015-04-53.html

 

Nawotka, Krzysztof (2014) Boule and demos in Miletus and its Pontic colonies, Wiesbaden: Harrassowitz. (Philippika. Altertumswissenschaftliche Abhandlungen 77). Pp. XVIII + 219.

ISBN 978-3-447-10279-7.        http://www.sehepunkte.de/2015/09/26454.html  

 

Pernin, Isabelle (2014) Les baux ruraux en Grèce ancienne: corpus épigraphique et étude. Lyon: Maison de l'Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux. (Travaux de la Maison de l'Orient et de

la Méditerranée, 66) Pp. 631. ISBN 9782356680402   http://www.bmcreview.org/2016/01/20160116.html http://www.sehepunkte.de/2016/02/druckfassung/27055.html

 

Sommerstein, Alan H. &  I. C. Torrance (eds) (2014) Oaths and Swearing in Ancient Greece, Berlin: De Gruyter. (Beiträge zur Altertumskunde 307​) Pp. viii, 246

ISBN 9783110200591.                                         http://bmcr.brynmawr.edu/2015/2015-02-24.html

 
Gagarin, Michael & Adriaan Lanni (eds) (2015) Symposion 2013: Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Cambridge MA, 26.-29. August 2013). 
Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. (Akten der Gesellschaft für Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte 24) Pp. 511. ISBN 9783700177487. 
 
Gilardeau, Éric (2015) Les grands procès politiques de l'Antiquité, Paris: L'Harmattan. Pp. 286. ISBN 9782343064321. http://www.bmcreview.org/2015/11/20151115.htm 
 
Gray, Benjamin (2015) Stasis and Stability. Exile, the Polis, and the Political Thought, c. 404-146 BC. Oxford: OUP. Pp. XIII + 452. ISBN 978-0-19-872977-8
 
Ismard, Paulin (2015) La démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne, Paris: Éditions du Seuil, Pp. 273. ISBN 978-2-021-12362-3 
 
Leão, Delfim F. & P. J. Rhodes (2015) The Laws of Solon: A New Edition with Introduction, Translation and Commentary, London: I. B. Tauris. (Library of classical studies 7) Pp. xiii, 210.
 ISBN 9781780768533. 
 

Lyons, Deborah & Kurt A. Raaflaub (eds) (2015) Raymond Westbrook, Ex oriente lex: Near Eastern Influences on Ancient Greek and Roman Law. Baltimore: Johns Hopkins

University Press. Pp. xx, 264. ISBN 9781421414676.                                                    http://bmcr.brynmawr.edu/2015/2015-09-39.html

 

Mack, William (2015) Proxeny and Polis. Institutional Networks in the Ancient Greek World, Oxford: OUP. Pp. XX + 410. ISBN 978-0-198-71386-9.

 http://www.sehepunkte.de/2015/10/25905.html  

 

Nowak, Maria (2015) Wills in the Roman Empire: A Documentary Approach, Warszawa: Journal of Juristic Papyrology (Journal of Juristic Papyrology. Supplement, 23), Pp. xvii, 490. 
ISBN 978-8-393-84252-0     http://www.bmcreview.org/2017/01/20170102.html
 
Seelentag, Gunar (2015) Das archaische Kreta. Institutionalisierung im frühen Griechenland. Berlin: de Gruyter (KLIO. Beiträge zur Alten Geschichte. Beihefte. N. F. 24), Pp. 623. 
ISBN 978-3-110-36240-4     http://www.sehepunkte.de/2016/03/druckfassung/27645.html 
 
Bonanno, Daniela, Funke, Peter & Matthias Haake (eds) (2016) Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike (Akten einer deutsch-italienischen
 Tagung Palermo, 11.-13. Dezember 2014), Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Pp. 316. ISBN 978-3-515-11298-7.
 
Caire, Emmanuèle (2016) Penser l'oligarchie à Athènes aux Ve et IVe siècles: aspects d'une idéologie, Paris: Les Belles Lettres (Collection d'études anciennes. Série grecque 151), 
Pp. 402. ISBN 978-2-251-32893-5.      http://www.bmcreview.org/2017/04/20170438.html 
 
Couvenhes, Jean-Christophe (ed) (2016) La symmachia comme pratique du droit international dans le monde grec: d'Homère à l'époque hellénistique, Besançon: Presses universitaires 
de Franche-Comté (Dialogues d'histoire ancienne Suppl. 16). Pp. 246. ISBN 978-2-848-67546-6.        http://www.bmcreview.org/2018/01/20180114.html
 

Eidinow, Esther (2016) Envy, Poison, & Death. Women on Trial in Classical Athens, Oxford: OUP. Pp. XII + 421. ISBN 978-0-199-56260-2. 

 http://www.sehepunkte.de/2017/09/28461.html  

 

Grote, Oliver (2016) Die griechischen Phylen: Funktion – Entstehung – Leistungen, Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Pp. 284. ISBN 978-3-515-11450-9. 
Lanni, Adriaan (2016) Law and Order in Ancient Athens, New York: Cambridge University Press. Pp. xii, 226. ISBN 978-0-521-19880-6.
 
Scharff, Sebastian (2016) Eid und Außenpolitik: Studien zur religiösen Fundierung der Akzeptanz zwischenstaatlicher Vereinbarungen im vorrömischen Griechenland, Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag (Historia Einzelschriften, 241), Pp. 389. ISBN 978-3-515-11203-1.    
 
Schofield, Malcolm & Tom Griffith (2016) Plato,'The Laws', Cambridge: CUP. ISBN 978-0-521-85965-3.    http://www.bmcreview.org/2018/03/20180349.html
 
Blok, Josine (2017) Citizenship in Classical Athens, Cambridge: CUP. Pp. xix, 328. ISBN 978-0-521-19145-6. 
 

Cecchet, Lucia & Anna Busetto (eds) (2017) Citizens in the Graeco-Roman World: Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212, Leiden: Brill. (Mnemosyne Suppl. 407)

Pp. xi, 341.  ISBN 978-9-004-34668-0.                             http://bmcr.brynmawr.edu/2018/2018-12-11.html

 
Genevrois, Gérard (2017) Le vocabulaire institutionnel crétois d'après les inscriptions (VIIe-IIe s. av. J.-C.): Étude philologique et dialectologique, Genève: Librairie Droz
(Hautes études du monde gréco-romain, 54). Pp. 541. ISBN 978-2-600-01383-3     
 
Kramer, Bärbel & Carlos Maria Sánchez-Moreno Ellart (2017) Neue Quellen zum Prozeßrecht der Ptolemäerzeit: Gerichtsakten aus der Trierer Papyrussammlung (P.Trier I), Berlin: De Gruyter
(Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete - Beihefte, 36). Pp. viii, 293. ISBN 978-3-110-47424-4.   http://www.bmcreview.org/2017/11/20171144.html
 

O'Connell, Peter A. (2017) The Rhetoric of Seeing in Attic Forensic Oratory, Austin: University of Texas Press. Pp. XVIII + 282. ISBN 978-1-477-31168-4.

 http://www.sehepunkte.de/2018/02/30118.html  

 

Rupprecht, Hans-Albert & Andrea Jördens​ (ed.) (2017) Beiträge zur Juristischen Papyrologie. Kleine Schriften​, Stuttgart: Franz Steiner Verlag.  Pp. xiii, 408.  

ISBN 978-3-515-11684-8.                    http://bmcr.brynmawr.edu/2018/2018-08-32.html

 
Rzepka, Jacek (2017) Greek Federal Terminology, Oxford: Oxbow Books. Pp. 110. ISBN 978-8-375-31237-9.   http://www.bmcreview.org/2019/05/20190527.html 
 
Serafim, Andreas (2017) Attic Oratory and Performance, London: Routledge, Pp. 144. ISBN 978-1-138-82835-3.  http://www.bmcreview.org/2017/07/20170737.html
 

Silver, Morris (2017) Slave-Wives, Single Women and 'Bastards' in the Ancient Greek World: Law and Economics Perspectives, Oxford: Oxbow Books. Pp. xii, 227.

  ISBN 978-1-785-70863-3.                      http://www.bmcreview.org/2019/06/20190624.html

 

Simonton, Matthew (2017) Classical Greek Oligarchy. A Political History, Princeton: Princeton University Press, Pp. XVIII + 355 ISBN 978-0-691-17497-6.

  http://www.sehepunkte.de/2017/09/30619.html 

 

Carey, Chr., Giannadaki, Ifigeneia & Brenda Griffith-Williams (eds) (2018) Use and Abuse of Law in the Athenian Courts, Leiden: Brill (Mnemosyne Suppl. 419). Pp. xv, 385. ISBN 978-9-004-37787-5.                       http://www.bmcreview.org/2019/10/20191010.html

 

Duplouy, Alain & Roger Brock (eds) (2018) Defining Citizenship in Archaic Greece, Oxford: Oxford University Press. Pp. XIII, 370. ISBN 978-0-198-81719-2.

http://www.sehepunkte.de/2019/04/32186.html

 

Kapparis, Konstantinos (2018) Prostitution in the Ancient Greek World, Berlin: de Gruyter. Pp. VIII + 501. ISBN 978-3-110-55675-9. 

http://www.sehepunkte.de/2018/12/31328.html  

 
Kapparis, Konstantinos A.(2018) Athenian Law and Society, London: Routledge. Pp. x, 358. ISBN 978-1-472-44918-4.
 
Perlman, Paula (ed.) (2018) Ancient Greek Law in the 21st Century. Austin: University of Texas Press. Pp. ix, 228. ISBN 978-1-477-31521-7.

 

Börm, Henning (2019) Mordende Mitbürger. Stasis und Bürgerkrieg in griechischen Poleis des Hellenismus, Stuttgart: Franz Steiner Verlag (Historia. Einzelschriften 258) Pp. 362.

ISBN 978-3-515-12311-2.              http://www.sehepunkte.de/2019/09/33086.html  

 

Markantonatos, Andreas & Eleni Volonaki (eds) (2019) Poet and Orator: A Symbiotic Relationship in Democratic Athens. . Berlin: de Gruyter. (Trends in Classics, Supplementary Volumes, Vol. 74) Pp.  ix, 454.    https://mailchi.mp/bmcreview.org/bmcr-20200309bers-onmarkantonatos-eleni-volonaki-poet-and-orator-a-symbiotic-relationship-in-democratic-athens?e=8a6ea196b9

 

Carugati, Federica (2019) Creating a Constitution: Law, Democracy, and Growth in Ancient Athens, Princeton: Princeton University Press. Pp. xii, 239. ISBN 978-0-691-19871-2.

https://mailchi.mp/bmcreview.org/bmcr-20200333mulhern-oncarugati-creating-a-constitution-law-democracy-and-growth-in-ancient-athens?e=8a6ea196b9

 

Joseph Roisman & Michael J. Edwards (2019) Lycurgus: Against Leocrates, Oxford: OUP. Pp. xii, 274. ISBN 978-0-198-83017-7 https://bmcr.brynmawr.edu/2020/2020.05.28/

 

 

Ιστορία του ρωμαϊκού δικαίου

 

Bischoff, B. (1990) Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages. Translated by Daibhi O. Croinin and David Ganz. Cambridge: CUP. ISBN 0-521-36473-6 (hb).

ISBN 0-521-36726-3 (pb)  http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1991/02.02.03.html.

 

Bradley, K. R. (1991) Discovering the Roman Family: Studies in Roman Social History. New York: OUP. Pp. xii, 216. ISBN 0-19-505857-7.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1991/02.05.03.html

 

Treggiari, Susanne (1991) Roman Marriage. Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the time of Ulpian. Oxford: OUP. Pp. xv + 578. ISBN 0-19-814890-9.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1992/03.03.19.html

 

Bagnall, R. S. (1993) Egypt in Late Antiquity. Princeton: Princeton University Press, Pp. xii + 370. ISBN 0-691-06986-7. http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1994/94.03.19.html


Cameron, Averil (1993) The Mediterranean World in Late Antiquity, AD 395-600. London: Routledge, Pp. xvii, 251. ISBN 0-415-01420-4.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1994/94.04.18.html

 

Gardner, Jane (1993) Being a Roman Citizen. London: Routledge. Pp. vii + 244. ISBN 0-415-00154-4. http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1993/04.05.40.html

 

Lintott, A. (1993) Judicial reform and land reform in the Roman Republic. A new edition, with translation and commentary, of the laws from Urbino. Cambridge: CUP,

ISBN 0-521-40373-1                          http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1995/95.04.15.html

 

Watson, A. (1993) International Law in Archaic Rome: War and Religion. Baltimore: Johns Hopkins University Press, Pp. xviii + 100. ISBN 0-8018-4506-8.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1994/94.02.07.html

 

Gagos, Tr. & P. van Minnen, (1994) Settling a Dispute: Towards a Legal Anthropology of Late Antique Egypt. Ann Arbor: University of Michigan Press, (New Texts from

Ancient Cultures 1) Pp. x + 150, 5 plates. ISBN 0-472-09590-0 (hb) ISBN 0-472-06590-4 (pb). http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1995/95.10.11.html

 

Honoré, T. (1994) Emperors and Lawyers.2 Oxford: Clarendon Press, Pp. xvii + 252. ISBN 0-19-825769-4.         http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1995/95.10.17.html

 

Santalucia, B. (1994) Studi di diritto penale romano. Rome: L'Erma di Bretschneider (Saggi di storia antica 7). Pp. v + 262. ISBN 88-7062-864-7.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1995/95.12.14.html

 

Drummond, A. (1995) Law, Politics and Power: Sallust and the Execution of the Catilinarian Conspirators.  Stuttgart: Steiner, (Historia-Einzelschrift 93). Pp. 136.

ISBN 3-515-06741-8.          http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1996/96.03.15.html

 

Evans Grubbs, Judith (1995) Law and Family in Late Antiquity: The Emperor Constantine's Marriage Legislation. Oxford: Clarendon Press, Pp. x, 390. ISBN 0-19-814768-6.

             http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1996/96.08.12.html

 

Gargola, D. J. (1995) Lands, Laws, and Gods: Magistrates and Ceremony in the Regulation of Public Lands in Republican Rome. Chapel Hill: University of North Carolina

Press. ISBN 0-8078-2233-7.       http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1996/96.05.05.html

 

Arjava, A. (1996) Women and Law in Late Antiquity, Oxford: Clarendon Press, Pp. xi + 304, ISBN 0-19-815033-4.

http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=tmr;cc=tmr;q1=law;rgn=main;view=text;idno=baj9928.9810.010

 

Corcoran, S. J. J. (1996) The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government, AD 284-324. Oxford: Clarendon Press, Pp. 406. ISBN 0-19-814984-0.  

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1997/97.08.04.html

 

Peachin, M. (1996) Iudex vice Caesaris: deputy emperors and the administration of justice during the principate. Stuttgart: Steiner (Heidelberger Althistorische Beiträge

und Epigraphische Studien 21). Pp. x + 267. ISBN 3-515-06772-8. http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1996/96.08.15.html

 

Robinson, Olivia F. (1996) The Criminal Law of Ancient Rome. Baltimore: Johns Hopkins, Pp. x + 212. ISBN 0-8018-5318-4.                  

 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1996/96.07.07.html

 

Drecoll, C. (1997) Die Liturgien im römischen Kaiserreich des 3. und 4. Jh. n. Chr. Stuttgart: Steiner (Historia Einzelschriften 116). Pp. 401. ISBN 3-515-07151-2. 

 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1999/1999-04-08.html

 

Lendon, J. E. (1997) Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World. Oxford: Clarendon Press, Pp. xii, 320. ISBN 0-19-815079-2.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1998/98.3.06.html

 

Gardner, Jane F. (1998) Family and Familia in Roman Law and Life. Oxford: Clarendon Press, Pp. 305. ISBN 0-19-815217-5.      

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1999/1999-02-10.html

 

McGinn, Th. A.J. (1998) Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome. New York: OUP, Pp. xvi, 416. ISBN 0-19-508785-2.

      http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1999/1999-09-22.html

 

Rowlandson, Jean (ed.) (1998), Women and Society in Greek and Roman Egypt: A Sourcebook. Cambridge: CUP, Pp. xxii, 406; 3 maps, 57 ills. ISBN 0-521-58212-1 (hb).

ISBN 0-521-58815-4 (pb).          http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1999/1999-06-13.html

 

Eck, W. (ed.) (1999) Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert. Munchen: R. Oldenbourg, (Schriften

des Historischen Kollegs Kolloquien 42). Pp. x, 327. ISBN 3-486-56385-8.             http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2001/2001-06-03.html

 

Grünewald, Th. (1999) Räuber, Rebellen, Rivalen, Rächer: Studien zu Latrones im römischen Reich. Stuttgart: Steiner, (Forschungen zur Antiken Sklaverei, Bd. 31). Pp. x,

269. ISBN 3-515-07489-9.         http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2000/2000-02-12.html

 

Harries, Jill (1999) Law and Empire in Late Antiquity. Cambridge: CUP, Pp. ix, 235. ISBN 0-521-41087-8.       http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1999/1999-08-15.html

 

Johnston, D. (1999) Roman Law in Context. Cambridge: CUP, Pp. ix, 153. ISBN 0-521-63046-0 (hb). ISBN 0-521-63961-1 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2000/2000-04-03.html

 

Lintott, A. (1999) The Constitution of the Roman Republic. Oxford: OUP, Pp. 297. ISBN 0-19-815068-7.      http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2000/2000-04-01.html

 

Riggsby, A. M. (1999) Crime and Community in Ciceronian Rome. Austin: University of Texas Press, Pp. xvi, 249. ISBN 0-292-77098-7 (hb). ISBN 0-292-77099-5 (pb). 

           http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2000/2000-10-23.html

 

Levick, Barbara (2000) Government of the Roman Empire. A Sourcebook. London: Routledge, Pp. 278. ISBN 0-415-23237-6.   http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2001/2001-03-19.html

 

Noy, D. (2000) Foreigners at Rome: Citizens and Strangers. London: Gerald Duckworth & Co. Ltd., Pp. 360. ISBN 0-7156-2952-2.        http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2001/2001-07-07.html

 

Mathisen, R. W. (2001) Law, society and authority in late Antiquity. Oxford: OUP, Pp. 324. ISBN 0-19-924032-9.    http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2003/2003-01-23.html

 

Phang, S. E. (2001) The Marriage of Roman Soldiers (13 BC-AD 235): Law and Family in the Imperial Army. Leiden: Brill, Pp. 471. ISBN 90-04-12155-2.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-06-41.html

 

Rutledge, St. H. (2001) Imperial Inquisitions: Prosecutors and Informants from Tiberius to Domitian. London: Routledge, Pp. 416. ISBN 0-415-23700-9.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2001/2001-09-39.html

 

Sandberg, K. (2001) Magistrates and Assemblies: a Study of Legislative Practices in Republican Rome, Pp. v, 213. ISBN 952-5323-01-3.        

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-05-28.html

 

Watson, A. (2001) The Evolution of Western Private Law Expanded Edition. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, Pp. 320 + xii. ISBN 0-8018-6484-4.           

 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2001/2001-10-28.html

 

Aubert, J.-J. & B. Sirks (eds) (2002), Speculum Iuris. Roman Law as a Reflection of Social and Economic Life in Antiquity. Ann Arbor: The University of Michigan Press,

Pp. 203. ISBN 0-472-11251-1.                                  http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2003/2003-02-31.html

 

Evans Grubbs, Judith (2002) Women and Law in the Roman Empire. A Sourcebook on Marriage, Divorce and Widowhood. London: Routledge, Pp. xxiv, 349.

ISBN 0-415-15240-2 (hb). ISBN 0-415-15241-0 (pb).       http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-07-14.html

 

Flach, D. (ed) (2004) Das Zwölftafelgesetz - Leges XII tabularum. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, (Texte zur Forschung 83), Pp. 253. ISBN
978-3-534-15983-3
   http://www.sehepunkte.de/2005/03/druckfassung/6844.html


Frier, B. W. & Th. A. J. McGinn, (eds) (2004) A Casebook on Roman Family Law. Oxford: OUP (American Philological Association Classical Resources Series 5). Pp. xxi, 506.

ISBN 0-19-516186-6.       http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-04-32.html      http://www.sehepunkte.de/2005/01/druckfassung/5668.html

 

Meyer, E. A. (2004) Legitimacy and Law in the Roman World: Tabulae in Roman Belief and Practice. Cambridge: CUP. Pp. xvi, 353; ills. 9. ISBN 0-521-49701-9.

   http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2004/2004-06-22.html      http://www.sehepunkte.de/2004/09/druckfassung/6167.html

 

Straus, J. A. (2004) L'achat et la vente des esclaves dans l'Égypte romaine: Contribution papyrologique à l'étude de l'esclavage dans une province orientale de l'empire

romain. München/Leipzig: K. G. Saur, (Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 14). Pp. xliv, 373; pls. 4. ISBN 3-598-77549-0.  

           http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-07-81.html

 

Weiss, A. (2004) Sklave der Stadt: Untersuchungen zur öffentlichen Sklaverei in den Städten des Römischen Reiches. Stuttgart: Steiner (Historia Einzelschriften 173).

Pp. 265. ISBN 3-515-08383-9.                                            http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-07-24.html

 

Banfi, A. (2005) Habent illi iudices suos. Studi sull' esclusività Della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino.  Milano: Giuffrè

Editore.  Pp. xi, 395.  ISBN 88-14-11847-7.             http://bmcr.brynmawr.edu/2008/2008-07-18.html

 

Brélaz, C. (2005) La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (Ier-IIIème s. ap. J.-C.). Basel: Schwabe, Pp. xii, 530. ISBN 3-7965-2200-9.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007/2007-04-15.html

 

Fayer, Carla (2005) La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia. Matrimonio. Dote. Parte Seconda, Roma: L'Erma di Bretschneider. (Problemi e Recerche di Storia

Antica 21) Pp. 908. ISBN 978-8-882-65301-9.          http://www.sehepunkte.de/2007/10/8978.html  

 

Kirov, J. (2005) Die soziale Logik des Rechts. Recht und Gesellschaft der römischen Republik. Göttingen: V&R unipress, Pp. 223. ISBN 978-3-89971-258-2

 http://www.sehepunkte.de/2008/03/druckfassung/12048.html

 

Williamson, C. (2005) The Laws of the Roman People. Public Law in the Expansion and Decline of the Roman Republic. Ann Arbor: University of Michigan Press,. Pp. xxvii,

506; 39 tables, 4 maps. ISBN 0-472-11053-5.                     http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-09-68.html

 

Ando, Clifford & Jörg Rüpke (eds) (2006) Religion and Law in Classical and Christian Rome. Stuttgart: Franz Steiner Verlag (Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge 15),

Pp. 176. ISBN 978-3-515-08854-1         http://www.sehepunkte.de/2006/12/druckfassung/11056.html

 

Gagliardi, L. (2006) Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani -- Aspetti giuridici -- I -- La classificazione degli incolae. Milano: Giuffrè, Pp. 584.

ISBN 88-14-12232-6.  http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007/2007-04-62.html

 

Harries, Jill (2006) Cicero and the Jurists. From Citizens' Law to the Lawful State. London: Duckworth, Pp. 256. ISBN 0-7156-3432-1.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007/2007-02-51.html

 

Kremer, D. (2006) Ius latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire. Romanité et modernité du droit.  Paris: De Boccard. Pp. xii, 272.  

ISBN 978-2-7018-0218-3 (pb).                http://bmcr.brynmawr.edu/2008/2008-04-08.html

 

Kunst, Christiane (2006) Römische Adoption. Zur Strategie einer Familienorganisation. Frankfurt/Main: Buchverlag Marthe Clauss, (Frankfurter Althistorische Beiträge 10), Pp. 351.

ISBN 978-3-934040-07-6             http://www.sehepunkte.de/2007/09/druckfassung/11592.html

 

Perry, J. S. (2006) The Roman Collegia. The Modern Evolution of an Ancient Concept. Leiden: Brill, (Mnemosyne Suppl. 277).Pp. xii, 247. ISBN 978-90-04-15080-5

             http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007/2007-01-20.html     http://www.sehepunkte.de/2008/01/11693.html 

 

Humfress, Caroline (2007) Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity. Oxford: OUP. Pp. 368. ISBN 0-19-820841-3.     

http://bmcr.brynmawr.edu/2008/2008-06-39.html    http://www.sehepunkte.de/2009/11/druckfassung/14400.html

 

Liebs, D. (2007) Vor den Richtern Roms. Berühmte Prozesse der Antike. München: C. H. Beck. Pp. 254. ISBN 978-3-406-56296-9.

                                                     http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2008/2008-09-12.html

 

Prag, J. R. W. (ed) (2007) Sicilia Nutrix Plebis Romanae: Rhetoric, Law, and Taxation in Cicero's Verrines. London: Institute of Classical Studies, University of London. 

(BICS Suppl. 97). Pp. ix, 189. ISBN 9781905670116.                    http://bmcr.brynmawr.edu/2009/2009-02-33.html

 

Robinson, Olivia F. (2007) Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome. London: Routledge, Pp. viii + 255. ISBN 978-0-415-41651-1

http://www.sehepunkte.de/2009/02/druckfassung/13956.html

 

Tuori, K. (2007) Ancient Roman lawyers and modern legal ideas: Studies on the impact of contemporary concerns in the interpretation of ancient Roman legal history,

Frankfurt a.M.: Klostermann. (Studien zur europaischen Rechtsgeschichte 220). ISBN 978-3-465-04034-7.        http://bmcr.brynmawr.edu/2009/2009-10-07.html

 

Coskun, A. (2009) Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung? Studien zu den Rechten von Latinern und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der

Römischen Republik (5. bis frühes 1. Jh. v.Chr.). Stuttgart: Steiner. (Hermes Einzelschriften 101). Pp. 236. ISBN 9783515093033.        

http://bmcr.brynmawr.edu/2009/2009-09-67.html

 

Cottier, M., Crawford, M. H., Crowther, C. V., Ferrary, J.-L., Levick, B. M., Salomies, O. & M. Wörrle (eds) (2008) The Customs Law of Asia, Oxford: OUP. Pp. 370.  

ISBN 9780199551514.         http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-05-15     http://www.sehepunkte.de/2009/09/15540.html

 

Richardson, J. (2008) The Language of Empire: Rome and the Idea of Empire from the Third Century BC to the Second Century AD, Cambridge: CUP  Pp. ix, 220.  

ISBN 9780521815017.              http://bmcr.brynmawr.edu/2009/2009-09-68.html

 

Dissen, M. (2009) Römische Kollegien und deutsche Geschichtswissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart: Franz Steiner Verlag. (Historia Einzelschriften 209)

Pp. 337. ISBN 9783515093873.                           http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-09-53.html

 

Jördens, Andrea (2009) Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit: Studien zum praefectus Aegypti, Stuttgart: Franz Steiner Verlag. (Historia Einzelschriften 175)

Pp. vi, 616. ISBN 9783515092838.      http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-06-04.html

 

Lindsay, H. (2009) Adoption in the Roman world, Cambridge: CUP. Pp. xiv, 241. ISBN 9780521760508. http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-07-21.htm

 

de Angelis, Fr. (ed.) (2010) Spaces of Justice in the Roman World, Boston: Brill. (Columbia studies in the classical tradition 35) Pp. xii, 434. ISBN 9789004189256.  

                                              http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-02-26.html

 

Connolly, S. (2010) Lives behind the Laws: The World of the Codex Hermogenianus, Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press. Pp. xxiv, 270, ISBN 9780253221476.  

                                              http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-02-32.html

 

Gaughan, J. E. (2010) Murder Was Not a Crime: Homicide and Power in the Roman Republic, Austin: University of Texas Press. Pp. 194. ISBN 9780292721111.          

 http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-05-12.html

 

Riggsby, A. M. (2010) Roman Law and the Legal World of the Romans, Cambridge: CUP. Pp. viii, 283. ISBN 9780521687119.  

http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-12-39.html

 

Ando, C. (2011) Law, Language, and Empire in the Roman Tradition. Empire and After. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Pp. xi, 168. ISBN 9780812243543.     

                          http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-06-10.html       http://www.sehepunkte.de/2013/03/druckfassung/20775.html

 

Kelly, Β. (2011) Petitions, Litigation, and Social Control in Roman Egypt. Oxford: OUP. Pp. xix, 427.  ISBN 9780199599615.   http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-02-47.html

                          

Mouritsen, Η. (2011) The Freedman in the Roman World. Cambridge: CUP. Pp. vi, 344. ISBN 9780521856133. http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-02-15.html

 

Tellegen-Couperus, Οlga (ed.) (2011) Law and Religion in the Roman Republic, Leiden: Brill. (Mnemosyne supplements. History and archaeology of classical antiquity, 336) Pp. 229.

ISBN 9789004218505.               http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-10-22.html

 

Liebs, D. (2012) Summoned to the Roman Courts: Famous Trials from Antiquity, Berkeley, Los Angeles: University of California Press. Pp. viii, 274. ISBN 9780520259621.  

http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-12-64.html

 

McGinn, Th. A. J. (ed.) (2012) Obligations in Roman Law: Past, Present, and Future, Ann Arbor: University of Michigan Press (Papers and monographs of the American

Academy in Rome, 33) Pp. viii, 367.  ISBN 9780472118434.               http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-10-43.html

 

du Plessis, P. J. (2012) Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27 BCE-284 CE, Leiden: Brill. (Mnemosyne Supplements. History and Archaeology of Classical Antiquity,

340) Pp. xvi, 213. ISBN 9789004219595.                               http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-02-49.html

 

Schiavone, Α. (2012) The Invention of Law in the West. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, (Translated by Jeremy Carden and Antony Shugaar;

first published in Italian, 2005) Pp. viii, 624. ISBN 9780674047334.                      http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-06-16.html

 

Laffi, Umberto (2013) In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del processo civili e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane. Pavia: IUSS
Press, Pp. X + 132. ISBN 978-88-6198-086-0
    http://www.sehepunkte.de/2016/01/druckfassung/24430.html

 

Avenarius, Martin & Cosima Möller (eds) (2014) Okko Behrends: Zur römischen Verfassung. Ausgewählte Schriften. Göttingen: Wallstein, Pp. 608. ISBN 978-3-835-31416-0 
Bérenger, Agnes (2014) Le métier de gouverneur dans l'empire romain. De César à Dioclétien. Paris: de Boccard (De l'archéologie à l'histoire 62), Pp. VIII + 535. ISBN
978-2-701-80350-0    http://www.sehepunkte.de/2015/09/druckfassung/26350.html 
 
Färber, R. (2014) Römische Gerichtsorte: räumliche Dynamiken von Jurisdiktion im Imperium Romanum, München: Verlag C.H. Beck. (Vestigia 68) Pp. 418. ISBN 9783406666698.

http://www.bmcreview.org/2016/03/20160322.html

 

Hall, Jon (2014) Cicero's Use of Judicial Theater. Ann Arbor: University of Michigan Press Pp. xii, 190. ISBN 9780472052202.   http://bmcr.brynmawr.edu/2014/2014-10-30.htm

 

Lamberti, Francesca (2014) La famiglia romana e i suoi volti: pagine scelte su diritto e persone in Roma antica, Torino: Giappichelli. Pp. x, 208. ISBN 978-8-834-84975-0.     

https://bmcr.brynmawr.edu/2020/2020.05.07

 

Sirks, B. (ed) (2014) Nova Ratione: Change of Paradigms in Roman Law. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. (Philippika 72) Pp. vii, 181. ISBN 978344710219.

   http://bmcr.brynmawr.edu/2015/2015-05-29.html

 

Walter, U. (ed) (2014) Gesetzgebung und politische Kultur in der römischen Republik, Heidelberg: Verlag Antike. (Studien zur alten Geschichte 20​) Pp. 295. ISBN 978393803274.
 
Babusiaux, Ulrike & Anne Kolb (eds) (2015) Das Recht der "Soldatenkaiser". Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?. Berlin: de Gruyter Pp. VII + 291.
ISBN 978-3-050-06032-3                  http://www.sehepunkte.de/2016/04/druckfassung/27521.html 
 

Edelmann-Singer, Babett (2015) Koina und Concilia: Genese, Organisation und sozioökonomische Funktion der Provinziallandtage im römischen Reich, Stuttgart: Franz Steiner Verlag.  (Heidelberger Althistorische Beiträge und epigraphische Studien 57)  Pp. 363. ISBN 978-3-515-11100-3.     http://www.bmcreview.org/2017/01/20170106.html

 

Giovannini, A. (2015) Les institutions de la République romaine des origines à la mort d'Auguste, Basel: Schwabe Verlag. (Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft 42) 
Pp. 245. ISBN 978-3-796-53458-4.  http://www.bmcreview.org/2016/06/20160627.html   http://www.sehepunkte.de/2007/12/druckfassung/13537.html 
 
 
Guérin,Ch. (2015) La voix de la vérité: témoin et témoignage dans les tribunaux romains du Ier siècle avant J.-C., Paris: Les Belles Lettres. Pp. 424. ISBN 978-2-251-30002-3. 
 

Ando, Clifford (ed) (2016) Citizenship and Empire in Europe 200-1900: The Antonine Constitution after 1800 Years, Stuttgart: Franz Steiner Verlag (Potsdamer altertumswissenschaftliche Beiträge 54). Pp. 261. ISBN 978-3-515-11187-4.        http://www.bmcreview.org/2017/01/20170117.html

 

McClintock, Aglaia (ed) (2016) Giuristi nati. Antropologia e diritto romano, Bologna: Mulino (Antropologia del mondo antico, 7). Pp. 231. ISBN 978-8-815-26053-6.

 http://www.bmcreview.org/2017/10/20171012.html

 

Tuori, K. (2016) The emperor of law. The emergence of Roman imperial adjudication, Oxford: OUP. ISBN 978-0-198-74445-0.  

http://www.sehepunkte.de/2017/06/29711.html        http://www.bmcreview.org/2017/11/20171150.html

 

Avenarius, Martin (ed) (2017) Corpus der römischen Rechtsquellen zur antiken Sklaverei (CRRS), Teil 4.3: Erbrecht: Aktive Stellung, Personeneigenschaft und Ansätze zur Anerkennung von

Rechten. Forschungen zur antiken Sklaverei – Supplement 3.4.3. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Pp. xxxviii, 418. ISBN 978-3-515-11579-7.

http://www.bmcreview.org/2017/10/20171038.html

 

Czajkowski, Kimberley (2017) Localized Law: The Babatha and Salome Komaise Archives. Oxford: Oxford University Press. Pp. xii, 240. ISBN 978-0-198-77733-5.

http://www.bmcreview.org/2018/03/20180341.html

 

Imrie, Alex (2018) The Antonine Constitution: An Edict for the Caracallan Empire, Leiden: Brill. Pp. xv, 175. ISBN 978-9-004-36822-4.

   http://www.bmcreview.org/2019/03/20190328.html

 

Domingo, Rafael (2018) Roman Law: An Introduction, London: Routledge. Pp. 238. ISBN 978-0-815-36275-3.       http://www.bmcreview.org/2019/09/20190956.html

 

Mantovani, Dario (2018)  Les juristes écrivains de la Rome antique: les oeuvres des juristes comme litterature, Paris: Les Belles Lettres. Pp. 358. ISBN 978-2-251-44813-8. 

                     http://www.bmcreview.org/2019/10/20191029.html

 

Berthelot, Katell & Jonathan Price (eds) (2019) In the Crucible of Empire: The Impact of Roman Citizenship upon Greeks, Jews and Christians, Leuven: Peeters. Pp. vi, 337.

(Interdisciplinary studies in ancient culture and religion 21)  ISBN 978-9-042-93668-3.

http://www.bmcreview.org/2020/01/20200120.html

 

 

Βυζαντινό δίκαιο και ιστορία

 

Nicol, D. M. (1994) The Byzantine Lady: Ten Portraits 1250-1500, Cambridge: CUP, Pp. x, 143 ISBN 0-521-45531-6

http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=tmr;cc=tmr;q1=byzantine;rgn=main;view=text;idno=baj9928.9608.004

 

Vanderspoel, J. (1995) Themistius and the Imperial Court: Oratory, Civic Duty, and Paideia from Constantius to Theodosius, Ann Arbor: University of Michigan Press, Pp. 280.

ISBN 0-472-10485-3.      http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1997/97.08.18.html

 

Cavallo, G. (1997) The Byzantines. Trans. Thomas Dunlap et al. Chicago: University of Chicago Press. Pp. 296 ISBN 0-22-609792-7 (pb).

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1998/98.2.02.html

 

Treadgold, W. (1997) A History of the Byzantine State and Society, Stanford: Stanford University Press, Pp. xxiii, 1019, ISBN 0-804-72421-0.

http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=tmr;cc=tmr;q1=byzantine;rgn=main;view=text;idno=baj9928.9905.007

 

Garland, L. (1999) Byzantine Empresses: Women and Power in Byzantium, A. D. 527-1204, London: Routledge, Pp. vii, 343 ISBN 0-415-14688-7

http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=tmr;cc=tmr;q1=byzantine;rgn=main;view=text;idno=baj9928.0007.005

 

Groß-Albenhausen, K. (1999) Imperator christianissimus. Der christliche Kaiser bei Ambrosius und Johannes Chrysostomus,  Frankfurt am Main: Marthe Clauss. (Frankfurter Althistorische Beiträge 3) Pp. 223 ISBN 3-934040-00-4.       http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-10-28.html

 

Matthews, J. F. (2000) Laying Down the Law. A Study of the Theodosian Code. New Haven: Yale University Press, Pp. 314. ISBN 0-300-7900-1.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2001/2001-02-27.html

 

Dagron, G. (2003) Emperor and Priest. The Imperial Office in Byzantium. Translated by Jean Birrell. Cambridge: CUP, Pp. xi, 337; pls. 8, plans 5, map 1. ISBN 0-521-80123-0.

  http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2004/2004-09-11.html

 

Kaegi, W. E. (2003) Heraclius: Emperor of Byzantium. Cambridge: CUP, Pp. 359. ISBN 0-521-81459-6.      http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2004/2004-03-08.html

 

Leppin, H. (2003) Theodosius der Große: auf dem Weg zum christlichen Imperium, Darmstadt: Primus, Pp. 280. ISBN 3-89678-471-4.  

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2004/2004-07-35.html

 

Connor, C. L. (2004) Women of Byzantium, New Haven: Yale University Press, Pp. xvii, 396. ISBN 0-300-09957-6.      http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-01-07.html

 

El Cheikh, N. E. (2004) Byzantium Viewed by the Arabs. Cambridge, MA: Harvard University Press, (Harvard Middle Eastern Monographs, 36). Pp. xi, 271. ISBN 0-932885-30-6 (pb).   http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2004/2004-12-19.html

 

Feissel, D. & J. Gascou, (eds( (2004) La pétition à Byzance.  Paris: Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, (Centre de Recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance, Monographies 14). Pp. 199. ISBN 2-9519198-2-4. (pb).        http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2006/2006-03-15.html

 

Neville, L. (2004) Authority in Byzantine Provincial Society, 950-1100. Cambridge: CUP, Pp. xi, 210. ISBN 0-521-83865-7.

http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-03-19.html

 

Garland, L. (2006) Byzantine Women: Varieties of Experience, AD 800-1200, Aldershot, UK/ Burlington, VT: Ashgate. Pp. xix, 226. ISBN 0-7546-5737-X (Hb) (Center for Hellenic Studies, King's College 8)     http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=tmr;cc=tmr;q1=2008;rgn=main;view=text;idno=baj9928.0801.007

 

Millar, F. (2006), A Greek Roman Empire. Power and Belief under Theodosius II (408-450), Berkeley: University of California Press. (Sather Classical Lectures, 64). Pp. xxvi, 279. ISBN 978-0-520-25391-9 (pb).                 http://bmcr.brynmawr.edu/2008/2008-06-34.html

 

Laiou, Angeliki E. & C. Morrisson (2007) The Byzantine Economy, Cambridge: CUP, Pp. xii, 270. ISBN 978-0-521-84978-4 (Hb); ISBN: 978-0-521-51502-0 (Pb). 
 
Fried, J. (2007) "Donation of Constantine" and "Constitutum Constantini". Berlin-New York: de Gruyter, ISBN 978-3-11-018539-3.
 

Beihammer, A.D., Parani, M.G. & Chr. D. Schabel (eds) (2008) Diplomatics in the eastern Mediterranean, 1000-1500: Aspects of cross-cultural communication, Leiden: Brill. (The Medieval Mediterranean 74) ISBN 978-900-41654-72.

http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=tmr;cc=tmr;q1=2009;rgn=main;view=text;idno=baj9928.0903.011

 

Jeffreys, E., Haldon, J. F. & R. Cormack (eds) (2008), The Oxford Handbook of Byzantine Studies, Oxford: OUP. ISBN 9780199252466.                

http://bmcr.brynmawr.edu/2009/2009-06-52.html

 

Page, G. (2008) Being Byzantine: Greek Identity before the Ottomans, Cambridge: CUP. ISBN 978-0-521-87181-5

http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=tmr;cc=tmr;q1=2009;rgn=main;view=text;idno=baj9928.0904.010

 

Feldbrugge, F. (2009) Law in medieval Russia, Leiden: Brill. (Law in eastern Europe 59) ISBN 978-900-4169-852.

https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/6612/09.11.19.html?sequence=1

 

Takács, S. A. (2009), The Construction of Authority in Ancient Rome and Byzantium: The Rhetoric of Empire,  Cambridge: CUP. ISBN 9780521878654                              http://bmcr.brynmawr.edu/2009/2009-07-02.html

 

Rotman, Y. (2009) Byzantine Slavery and the Mediterranean World, (Originally published in French 2004; translated by Jane Marie Todd), Cambridge, MA: Harvard University Press. Pp. 307. ISBN 9780674036116.           http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-05-14.html

 

Papaconstantinou, Arietta & A.-M. Talbot (eds) (2009), Becoming Byzantine: Children and Childhood in Byzantium, Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and

Collection. Pp. 330. ISBN 9780884023562.               http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-05-49.html

 

Crogiez-Pétrequin, S., Jaillette, P. & J.-M. Poinsotte (eds) (2009) Codex Theodosianus - Le Code Théodosien, Turnhout: Brepols.  ISBN 9782503517223.  

                                                                http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-09-54.html

 

Harries, Jill & Ian Wood (eds) (2010) The Theodosian Code. Studies in the Imperial Law of Late Antiquity. 2nd ed., London: Bristol Classical Press, Pp. X + 261. ISBN
978-1-85399-740-2
       http://www.sehepunkte.de/2014/03/druckfassung/18927.html

 

Grünbart, M., L. Rickelt, & M. M. Vucetic (eds) (2011) Zwei Sonnen am Goldenen Horn?: Kaiserliche und patriarchale Macht im byzantinischen Mittelalter. Berlin: LIT Verlag. Pp. xix,

207. ISBN: 978-3-643-11393-1.                https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/16899

 

Dillon, J. N. (2012) The Justice of Constantine: Law, Communication, and Control, Ann Arbor: University of Michigan Press. Pp. xiii, 295. ISBN: 978-0-472-11829-8.

                                                 http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-02-05.html

 

Humphreys, M. T. G. (2015) Law, Power, and Imperial Ideology in the Iconoclast Era, c. 680-850, Oxford: OUP. Pp. xxiv, 312. ISBN: 978-0-198-70157-6.

                                                       http://www.bmcreview.org/2016/12/20161247.html

 

Kaldellis, A. (2015) The Byzantine Republic. People and Power in New Rome, Cambridge, Mass.Harvard University Press. Pp. xvi, 290. ISBN: 978-0-674-3640-7 

http://bmcr.brynmawr.edu/2015/2015-10-11.html       https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/tmr/article/view/21948/27899

 
Wagschal, D. (2015) Law and legality in the Greek East: The Byzantine canonical tradition, 381-883, Oxford: OUP. Pp. xx, 331. ISBN: 978-0-198-72260-1.
                          http://www.bmcreview.org/2015/11/20151114.html 

 

Troianos, Spyros N. (2017) Die Quellen des byzantinischen Rechts, Berlin: De Gruyter. Pp. xix, 407. ISBN 978-3-110-53124-4.    http://bmcr.brynmawr.edu/2018/2018-03-18.html

 

 

Μεταβυζαντινό δίκαιο

 

Γκίνης, Δ. Σ. (1966) Περίγραμμα ιστορίας μεταβυζαντινού δικαίου, Αθήναι. (Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών 26)                       http://academyofathens.ekt.gr/000054

 

Chrissis, N. G. & M. Carr (eds) (2014) Contact and Conflict in Frankish Greece and the Aegean, 1204-1453: Crusade, Religion and Trade between Latins, Greeks and Turks, Farnham, Surrey: Ashgate (Crusades Subsidia, 5) Pp. xix, 232. ISBN: 978-1-4094-3926-4.          https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/tmr/article/view/20465/26521

 

 

Συλλογές μελετών Ελλήνων ιστορικών του δικαίου

 

Ι. Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Αρχαία Ελληνικά. Μελέτες ιστορίας δικαίου και θεσμών της αρχαιότητας, Αθήνα 2005.

 

Δ. Χ. Γκόφας, Μελέτες ιστορίας του ελληνικού δικαίου των συναλλαγών, αρχαίου, βυζαντινού, μεταβυζαντινού, Αθήναι 1993. (Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 133)

 

Π. Δ. Δημάκης, Πρόσωπα και θεσμοί της αρχαίας Ελλάδας, Αθήνα 1994.

 

Π. Ι. Ζέπος, Μνήμη Παναγιώτη Ι. Ζέπου, 2 τόμοι, Θεσσαλονίκη 1988. (Annales 2)

 

Ευ. Καραμπελιάς, Études d’ histoire juridique et sociale de la Grèce ancienne, Athènes 2005. (Annuaire du Centre de Recherche de l’Histoire du droit Grec 38 (6))

 

Π. Κ. Τσούκας (επιμ) (2008) Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος. Άπαντα, τόμ. Α',  Αθήνα.

 

Γ. Σ. Μαριδάκης, Μελέται Γεωργίου Σ. Μαριδάκη, Αθήνα-Κομοτηνή 1979.

 

Κ. Α. Μπουρδάρα, Επιλογή μελετών ιστορίας δικαίου (Ρωμαϊκό -Βυζαντινό -Μεταβυζαντινό δίκαιο και θεσμοί), Αθήνα 2017.

 

Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Αντιχάρισμα στον Νικόλαο Ι. Πανταζόπουλο, 4 τόμοι, Θεσσαλονίκη 1986. (Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 19)

 

Χ. Κ. Παπαστάθης, Θεσσαλονίκεια και μακεδονικά ανάλεκτα, Θεσσαλονίκη 1999.

 

Γ. Κ. Τενεκίδης, Les relations internationales dans la Grèce antique, Athènes 1993.

 

Μ. Α. Τουρτόγλου, Μελετήματα ιστορίας ελληνικού δικαίου, 5 τόμοι, Αθήνα 1984-2008.

 

Σπ. Ν. Τρωϊάνος, Historia et jus, 2 τόμοι, Αθήνα 2004.

 

Αν. Π. Χριστοφιλόπουλος, Δίκαιον και ιστορία. Μικρά μελετήματα, Αθήναι 1973.

        Νομικά Επιγραφικά, 2 τόμοι, Αθήναι 1977-1979.

 

 

Τόμοι προς τιμήν Ελλήνων ιστορικών του δικαίου

 

Π. Βιζουκίδης,

Μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου, Θεσσαλονίκη 1960-1962. (Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 8)

 

Π. Δ. Δημάκης,

Σύμμεικτα προς τιμήν Παναγιώτη Δ. Δημάκη - Αρχαία δίκαια και κοινωνία. Mélanges en l’ honneur Panayotis D. Dimakis – Droits antiques et société, Athènes 2002.

 

Π. Ι. Ζέπος

Xenion. Festschrift für Pan. J. Zepos anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973, 3 vols, Athen 1973.

 

Γ. Μαριδάκις

Εράνιον προς Γ. Σ. Μαριδάκιν επι τη συμπληρώσει τριάκοντα πέντε ετών πανεπιστημιακής διδασκαλίας, 3 τόμοι, Αθήναι 1964.

 

Γ. Π. Νάκος

Πνεύματος δώρημα Γεωργίῳ Π. Νάκῳ, Θεσσαλονίκη 2010. (NOMOC, Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, αριθ. 13)

 

Ν. Πανταζόπουλος,

Δίκαιο, ιστορία και θεσμοί: τιμητικό αφιέρωμα στον Νικόλαο Πανταζόπουλο, Βόλος 2000.

 

Γ. Πετρόπουλος,

Μνήμη Γεωργίου Α. Πετροπούλου (1897-1964), 2 τόμοι, Αθήνα 1984.

 

Ι. Τριανταφυλλόπουλος,

Τιμαί Ιωάννου Τριανταφυλλόπουλου, Αθήναι 2000.

                       

Κ. Τριανταφυλλόπουλος,

Τόμος προς τιμήν Κωνσταντίνου Τριανταφυλλοπούλου επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της καθηγεσίας του, Αθήναι 1959.

 

Σπ. Ν. Τρωιάνος

Αντικήνσωρ. Τιμητικός τόμος Σπ. Ν. Τρωιάνου για τα ογδοηκοστά γενέθλια του, 2 τόμοι, Αθήνα 2013.

 

Διδακτορικές διατριβές, οι οποίες έχουν εγκριθεί από Τμήματα/Τομείς Ιστορίας Δικαίου Ελληνικών Πανεπιστημίων (2000- )

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή 

 

2000 - Δελλής, Δημήτρης, Η αρπαγή γυναίκας στο βυζαντινό δίκαιο, διδ. διατριβή, Αθήνα. Εκδόθηκε με τίτλο Η αρπαγή γυναίκας στο βυζαντινό δίκαιο, Αθήνα 2006.

2000 - Λαζάρου-Παναγάκου, Ρίτα, Νομικές συνέπειες της ρωμαϊκής διείσδυσης και κατάκτησης στον χώρο Μακεδονίας -Ηπείρου. Η απονομή ρωμαϊκής πολιτείας στους Έλληνες

Μακεδονίας- Ηπείρου κατά την προχριστιανική περίοδο, διδ. διατριβή, Αθήνα.

2001 - Καράμπελας, Δημήτρης, Το κίνημα της δευτέρας σοφιστικής στο πλαίσιο των δικαιικών και πολιτειακών θεσμών της περιόδου της Ηγεμονίας (1ος-3ος μ.Χ. αιώνας) στην Ρώμη και τις ελληνικές πόλεις των ανατολικών ρωμαϊκών επαρχιών, διδ. διατριβή, Αθήνα. Εκδόθηκε με τίτλο Δίκαιο και Θεσμοί στη δευτέρα σοφιστική, Αθήνα 2004.

2001 - Χατζάκης, Ιωάννης, Η υπεξουσιότητα στο βυζαντινό δίκαιο, διδ. διατριβή, Αθήνα.

2012 - Λιαρμακόπουλος, Αλέξανδρος, Ζωϊκό βασίλειο και δίκαιο από την Ρώμη στο Βυζάντιο, διδ. διατριβή, Αθήνα.

2014 - Μπάσδρα, Έφη, Το αυτοκρατορικό κριτήριο σε νομικό χειρόγραφο του 15ου αιώνα - Κριτική έκδοση και σχολιασμός του κειμένου του Parisinus Graecus 1312, διδ. διατριβή, Αθήνα.

2014 - Καραμπάτσου, Ελένη, Συμβολή στη μελέτη της νομικής θέσης των γυναικών στην ελληνιστική και ρωμαϊκή Αίγυπτο. Oικογενειακές έννομες σχέσεις, δικαιοπρακτική ικανότητα

και θέση της γυναίκας ως διαδίκου, διδ. διατριβή, Αθήνα.

2016 - Φίλιας, Διονύσιος, Βοηθοί στην άσκηση εξουσίας σε πόλεις και βασίλεια της ελληνικής αρχαιότητας, διδ. διατριβή, Αθήνα.

2016 - Τάνταλος, Μάριος, Η νομή και η προστασία της από το ύστερο ρωμαϊκό στο βυζαντινό δίκαιο,  διδ. διατριβή, Αθήνα.

2017 - Κόλλιας, Βασίλειος-Αλέξανδρος,Τα χρυσόβουλλα και το κανονιστικό τους περιεχόμενο στο βυζαντινό δίκαιο. Από την εμφάνισή τους μέχρι το 1204, διδ. διατριβή, Αθήνα.

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Νομική Σχολή

 

2000 - Σκουζάκης,  Λάμπρος Ο θεσμός της πώλησης στο Δίκαιο της Βενετοκρατούμενης Κρήτης, με βάση δημοσιευμένα ελληνικά νοταριακά έγγραφα (1495-1650), διδ. διατριβή,

Θεσσαλονίκη (εκδόθηκε με τον ίδιο τίτλο στη σειρά του περιοδικού Τάλως 11 (2003) Χανιά)

2000 - Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Γ. Ορθόδοξη εκκλησία της Κρήτης. Θεσμοί και διοικητική οργάνωση κατά τον καταστατικό της νόμο (Ν. 4149/1961), διδ. διατριβή, 

Θεσσαλονίκη (εκδόθηκες με τον ίδιο τίτλο στη σειρά του περιοδικού Τάλως 9 (2001) Χανιά)

2005 – Βαβούσκος, Αναστ. Κ. Το εκκλησιαστικό καθεστώς της  Δωδεκανήσου (1912-2005), διδ. διατριβή, Θεσσαλονίκη (εκδόθηκε με τον ίδιο τίτλο το 2005).

2005 – Τατάγια, Μαρία Το Νομικό Καθεστώς των Ησυχαστηρίων στην Εκκλησία της Ελλάδος, διδ. διατριβή, Θεσσαλονίκη (εκδόθηκε με τον ίδιο τίτλο το 2005).

2006 - Αιμιλιανίδης, Αχιλλέας Κων. Το Κυπριακό Δίκαιο των γαμικών διαφορών στη διελκυστίνδα Εκκλησίας και Πολιτείας, διδ. διατριβή, Θεσσαλονίκη. Εκδόθηκε με τίτλο To κυπριακό

δίκαιο του γάμου και του διαζυγίου: Στη διελκυνστίνδα εκκλησίας και πολιτείας, Αθήνα: εκδόσεις Σάκκουλα, 2006. (Δίκαιο και Θεσμοί 7)

2006 - Διάφα, Βασιλική Μνηστεία και γαμήλιες παροχές στη νομολογία των δικαστηρίων της Ιεράς Μονής Σερβίων και Κοζάνης (18ος-20ός αιώνας), διδ. διατριβή, Θεσσαλονίκη.
2008 - Αρχιεπ. Ιόππης Δαμασκηνός (Γκαγκανιάρας), Η διοικητική οργάνωσις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, διδ. διατριβή, Θεσσαλονίκη.
2009 - Παναγιωτίδης, Ιωάννης Η δέηση ενώπιον του αυτοκράτορα στο βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο (4ος-15ος αιώνας), διδ. διατριβή, Θεσσαλονίκη. Εκδόθηκε με τίτλο

Η Δέησις /Supplicatio ενώπιον του αυτοκράτορα στο βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο (4ος -15ος αι), Θεσσαλονίκη 2011.

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης -Τμήμα Νομικής 

 

2001 – Ροδολάκης, Γεώργιος Από το νόμο Ροδίων στο 53ο βιβλίο των Βασιλικών. Συμβολή στη μελέτη του βυζαντινού ναυτικού δικαίου, διδ. διατριβή, Κομοτηνή.  Εκδόθηκε με τίτλο

Από το νόμο Ροδίων στο 53ο βιβλίο των Βασιλικών. Συμβολή στη μελέτη του βυζαντινού ναυτικού δικαίου, Αθήνα 2007.

2007 – Δημακοπούλου, Χαρίκλεια Η μακρά πορεία προς τη σύνταξη Αστικού Κώδικα 1821-1891, διδ. διατριβή, Κομοτηνή. Εκδόθηκε με τίτλο Η πορεία προς σύνταξιν ελληνικού αστικού

κώδικος. Η περίοδος των αναζητήσεων 1822-1891. Συμβολή εις την ιστορίαν του νεοελληνικού δικαίου, Αθήνα 2008.

2012 - Δέλλιος, Αθανάσιος Το κληρονομικό δίκαιο στην αρχαία Αθήνα μέσα από τους λόγους του Ισαίου, διδ. διατριβή, Κομοτηνή.

2018 - Καραμπάτσου, Χριστίνα Ηλιαία: το δικαστήριο των πολιτών την εποχή των αττικών ρητόρων, διδ. διατριβή, Κομοτηνή.

2019 - Παντοπούλου, Πωλίνα  Η επιβολή περιουσιακών ποινών από τα αθηναϊκά δικαστήρια της κλασικής εποχής: χρηματική ποινή και αποζημίωση, διδ. διατριβή, Κομοτηνή.

 

Περισσότερες πληροφορίες και σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσβαση στο κείμενο της διατριβής στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών  https://www.didaktorika.gr/eadd/

 

 

Διπλωματικές εργασίες, αδημοσίευτες διδακτορικές διατριβές και working papers για θέματα της ιστορίας του ελληνικού δικαίου

 

       Αγοραστού, Ζ.-Α. (2013) Τα ρωμαϊκά pacta και η εξέλιξη τους στο βυζαντινό δίκαιο, διπλ. εργασία Θεσσαλονίκη.   https://invenio.lib.auth.gr/record/133075?In=el

 

       Βρεττού-Σούλη, Μ. (2006) Η θέση της γυναίκας στην παραδοσιακή κοινωνία των Κυκλάδων (19ος-20ος), συστήματα συγγένειας -κοινωνικοοικονομικές σχέσεις, διδ. διατριβή, Αθήνα.                http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/14900#page/4/mode/2up
 

       Διάφα-Καμπουρίδου, Βασ. Θ. (2006) Μνηστεία και γαμήλιες παροχές στη νομολογία των δικαστηρίων της Ι.Μ. Σερβίων και Κοζάνης (18ος-20ος αι.), 2 τόμοι, αδημ. διδ. διατριβή, Θεσσαλονίκη.                          http://invenio.lib.auth.gr/record/72076/files/gri-2007-323.pdf

 

      Ζαρκία, Κορν. (1991) Κοινωνία και χώρος στο νησί της Σκύρου, διατριβή Παρίσι.       http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/8553#page/308/mode/2up

 

Ζαφείρης, Ν. (2010) Εγκλήματα κατά της δικαιοσύνης: τα αδικήματα της δωροδοκίας και της ψευδοκλητείας στο αττικό δίκαιο (Crimes against justice: the offences of bribery and pseudokleteia in Attic Law), διπλωμ. εργασία Θεσσαλονίκη.     http://invenio.lib.auth.gr/record/124707/files/62013.pdf

 

Kasdagli, A. E. (2005) "Dowry and inheritance, gender and empowerment in the 'Notarial societies' of the early modern Greek world" στον τόμο των Jacobsen, C. Vogt, H., Duebeck, I. & H. Wunder (eds) Less favored-More favored (Proceedings from a conference on gender in European legal history, 12th-19th centuries, September 2004), Copenhagen.                         http://www.kb/dk/kb/publikationer/fundogforskning/online/artikler/09_Kasdagli.pdf

  

     Kehrig, M. "Limited Commitment and Moral Hazard in Late Classical Athenian Maritime Loans" (April 14, 2008).

     Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1787769

 

     Κεσανίδου, Σ. (2010) Το έγκλημα της ανθρωποκτονίας κατά το αττικό δίκαιο στους κλασικούς χρόνους (The crime of homicide in the law of Athens during the classical era),  διπλωμ. εργασία Θεσσαλονίκη                  http://invenio.lib.auth.gr/record/123893/files/kesand.pdf

 

     Μαυρομουστάκη, Δ. (2011) Η locatio conductio ως πλαίσιο συμβατικής δέσμευσης στο χώρο των εργασιακών σχέσεων κατά το κλασικό ρωμαϊκό δίκαιο.
(Locatio Conductio as frame of contractual commitment in the area of employment relationships in classical roman law), διπλ. εργασία  Θεσσαλονίκη http://invenio.lib.auth.gr/record/126368?ln=el

 

     Merlino, M. (2004) The Byzantine legal tradition after Byzantium: in theory and in practice, Diss. Bilkent University, Ankara. http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002537.pdf

 

     Minic, N. (2013) Ο κώδικας του Σέρβου αυτοκράτορα Στεφάνου Δουσάν και οι σχέσεις των διατάξεων του με το βυζαντινό και μεσαιωνικό σερβικό δίκαιο,  διπλ. εργασία Θεσσαλονίκη.

     https://invenio.lib.auth.gr/record/132443?In=el

 

     Παληού, Αν. Γ. (2007) Οι προσωπικές καιι πραγματικές δουλείες επί ακινήτων στους κώδικες της επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης (1815-1865), Θεσσαλονίκη.  http://www.invenio.lib.auth.gr/record/71597?in=el

 

     Παναγιωτίδης, Ι. Κ. (2009) Η δέηση ενώπιον του αυτοκράτορα στο βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο (4ος - 15ος αι.)

  (The supplication to the imperor in byzantine-roman law (4th-15th AD), διπλωμ. εργασία  Θεσσαλονίκη.            http://invenio.lib.auth.gr/record/112755?ln=el

 

     Πίσσα, Ε. Β. (2006) Η νομική θέση της γυναίκας την περίοδο της τουρκοκρατίας στην περιοχή της Θεσσαλίας, διπλωμ. εργασία, Θεσσαλονίκη.    http://invenio.lib.auth.gr/record/68712/files/gri-2007-226.pdf

      

     Σμάγα, Π. (2007)  Ο θεσμός της υιοθεσίας στο βυζαντινό δίκαιο (The institution of adoption in the byzantine law), διπλωμ. εργασία, Θεσσαλονίκη.  http://invenio.lib.auth.gr/record/72226/files/gri-2007-328.pdf

 

     Sundahl, M. "Baseball Arbitration, Game Theory and the Execution of Socrates" (February 3, 2004). Cleveland-Marshall Legal Studies Paper No. 10-202.

     Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1723176

 

     Τσιαντά, Γ.  (2009) Τα μη νόμιμα τέκνα στο Βυζαντινό δίκαιο (Illegitimate offspring in byzantine law), διπλωμ. εργασία Θεσσαλονίκη. http://invenio.lib.auth.gr/record/114180/files/tsianta.pdf

 

     Wagschal, D. F. (2010) The Nature of Law and Legality in the Byzantine Canonical Collections 381-883. Doctoral thesis, Durham University. http://etheses.dur.ac.uk/468/1/Wagschal_-_Dissertation_-_Final_for_Upload.pdf